Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
| |
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Spinamba Türk Edebiyatı Matematik Türkçe Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri
Etüt Odası Facebook
Kayıt ol Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni MesajlarCevapla
 
Seçenekler
Alt 03.01.10, 21:08   Yukarı Git #1
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Thumbs down Osmanli yÜkselme dÖnemİ sorulari

| |
OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİFatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethi ile Bizans imparatorluğu'na son verildiği halde, İstanbul’da Ortodoks Kilisesi'nin varlığı ko-runmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Fatih'in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?

A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek
B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını or-taya koymak
C) Ortodoks Kilisesi'nin hareketlerini kontrol altında tutmak
D) Katolik Kilisesi'ne karşı bir güç oluşturmak
E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağla-mak

II Bayezid döneminde ispanya'da Hıristiyan engizisyon mahkeme-lerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisi-ne ulaşılamaz?

A) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.
B) O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir
C) II. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır.
D) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.
E) Engizisyon yalnız Hıristiyanları değil, diğer dinlerden olan kişi-leri de yargılamıştır.

Fatih Sultan Mehmet zamanında:
— Cenevizlilerden Amasra
—İsfendiyaroğullarından Sinop
— Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.
Fatih'in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış ülkelerle ilişkileri artırmak
B) İslamiyet’i yaymak
C) Denizlerde üstünlük sağlamak
D) Anadolu'da siyasi birlik sağlamak
E) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yerli ve yabancı bilginlere ça-lışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak
B) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığım art-tırmak
C) imparatorluğun Avrupa'da sınırlarını genişletmek
D) İstanbul'da Batı'dakine benzer okullar açmak
E) Anadolu'da siyasi birliği sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi, 1535–1740 yılları arasında verilen kapi-tülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince ge-çerli olduğunu gösterir?

A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna git-mesi
B) Fransa'nın bir süre için Osmanlı Devleti'nin desteğine gereksi-nim duyması
C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa'yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
E) Fransa'ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Avrupa devletle-riyle anlaşma yoluna gitti ve ilk Venediklilerle anlaştı.
Fatih neden bu şekilde davranmak zorunda kalmış olabilir?

a) Sorun çıkaran Memluklara karşı sefer hazırlığına başlaması
b) Karadeniz’deki Venedik ve Ceneviz üstünlüğüne son vermeyi amaçlaması
c) Akkoyunluların Doğu Anadolu’daki yıkıcı faaliyetlerine başlamış olması
d) İstanbul’un fethinden dolayı Avrupa’da oluşacak haçlı birliğini önlemeyi amaçlaması

Sultan II. Bayezid, savaşı sevmeyen bir padişah olmasına rağ-men İspanya’ya donanma göndermiştir. Bu durumun nedeni aşa-ğıdakilerden hangisidir?

a) İspanyolların Akdeniz’deki üstünlüğüne son vermek
b) Fransızları İspanyol baskısından kurtarmak
c) İspanyolların baskı yaptığı Müslüman ve Yahudilere yardım etmek
d) Okyanus’a açılmak

Coğrafi keşifleri başlatan Portekizliler, Kanuni döneminde Basra Körfezi ile Kızıldeniz’in Umman Denizine açılan ağızlarını kapattı-lar. Portekizlilerin böyle bir askeri önlem almalarının nedeni aşa-ğıdakilerden hangisidir

a) İpek Yolunu güvence altına almak
b) Osmanlıların Hindistan Müslümanlarıyla birleşmesini engelle-mek
c) Osmanlı donanmasının Hint Okyanusuna açılmasını engelle-mek
d) Daha fazla sömürge edinebilmek

1512’de tahta geçen Yavuz Selim 1517 Ridaniye zaferiyle Mısır’ı fethetti. Mısır’ın alınması Osmanlı ekonomisini rahatlattı. Baharat yolu kontrol altına alındı. Fakat bu rahatlama uzun süreli olmadı. Ekonomi daha sonra bozuldu. Bu ekonomik olumsuzluğun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

a) Mısır’la sürekli bağlantının sağlanamaması
b) Coğrafi Keşiflerle yeni yolların bulunması
c) Uzun süreli savaşların mali yükünün artması
d) Merkezde taht değişikliğinin yaşanması

Osmanlılar Yükselme Döneminde köklü bir fetih politikası izledi ve yapılan fetihlerle devlet, bir imparatorluk haline geldi. Aşağıdaki-lerden hangisi Osmanlıların izlediği fetih siyasetinin amaçları ara-sında gösterilemez?

a) Halkın yönetime katılımını sağlamak
b) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak
c) Savaşlarda ganimet elde etmek
d) İslamiyeti geniş alanlara yaymak

Kanuni, elinde güçlü bir donanma olan Barbaros Hayrettin’i İstan-bul’a çağırarak Osmanlı donanmasının başına getirdi. Padişahın Barbaros’u Osmanlı himayesine almasının nedeni aşağıdakiler-den hangisidir?

a) Osmanlı donanmasının yetersiz olması
b) Atlas Okyanusuna egemen olmak istemesi
c) Kuzey Afrika’yı ele geçirmek istemesi
d) Korsanların gücünden yararlanmak

Osmanlı Devleti yükselme döneminin sonlarına doğru doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştı. Buna karşı bazı devletler yıpratma politikasına giriştiler. Yükselme Dönemi sonlarına doğru Osmanlı-nın genişlemesini engellemeye çalışan iki devlet aşağıdaki seçe-neklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Macaristan-İran b) Venedik-İran
c) Avusturya-İran d) Lehistan-İran

Aşağıdakilerden hangisi Yükselme Dönemi padişahlarından biri Değildir?

a) II. Murat b) Yavuz Selim
c) Kanuni Süleyman d) II. Bayezid

II. Bayezid döneminde İspanya’da Hıristiyanların baskısından ka-çan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesi-ne yerleştiler. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-lamaz?

a) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.
b) O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir.
c) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.
d) II. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin sayısı artmıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere ça-lışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağı-dakilerden hangisidir?

a) İstanbul’da batıdakine benzer okullar açmak.
b) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek.
c) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak.
d) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artır-mak.

Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Zaferini en iyi şekilde an-latır?

a) Denizlerde kazanılan ilk ve son en büyük zaferdir.
b) Haçlı donanması yenilmiştir.
c) Haclı komutanı Andrea Dorya savaş alanını terk edip kaçmıştır.
d) Bu zaferden sonra haçlılar bir daha Türklerin karşısına çıka-mamıştır.

Osmanlı Devletinin Fransa’ya yaklaşması ve Avrupa birliğini par-çalaması hangi devletin tepkisine neden olmuştur?

a) Macaristan b) Almanya
c) Venedik d) Portekiz

Yükselme döneminin hangi iki padişahı daha sonraki padişahlara askeri, ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda örnek olmuşlar-dır?

a) Fatih Sultan Mehmet-Kanuni Süleyman
b) Yavuz Selim-II. Bayezid
c) Yavuz Selim-Kanuni Sultan Süleyman
d) II. Selim-Fatih Sultan Mehmet

1541’de Macaristan tümüyle Osmanlılara bağlanarak Budin Bey-lerbeyliği kuruldu. Orta Avrupa’daki bu gelişmeler hangi devletin tepkisine neden olmuştur?

a) Macaristan b) Avusturya
c) Venedik d) Fransa

Fatih Sultan Mehmet Osmanlı padişahları içinde en kültürlü ola-nıydı. Bilginleri korudu ve onları sarayında topladı. İstanbul’u bir kültür merkezi haline getirdi. Fatih, Avrupa’daki hangi gelişmeyi aynı anda yaşamış ve devletine yansıtmıştır?

a) Coğrafi Keşifler b) Reform
c) Rönesans d) Sanayi İnkılâbı

Fatih Sultan Mehmet Devrinde İstanbul, Trabzon ve Kırım fetihle-riyle elde edilen ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması
b) Ortodoks Kilisesinin kontrol altına alınması.
c) Anadolu’da Şiî propagandasına son verilmesi
d) İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınması
e) Haçlı seferlerinin izlerinin yok edilmesi.

I. Padişahların yetenekli kişiler olması
II. Yönetimde merkeziyetçi davranılması
III. Bizans’a komşu olunması.
Aşağıdakilerden hangisinin nedenlerindendir?

a) Osmanlı Devleti’nin büyümesinin
b) Ahilerle iyi geçinilmesinin
c) Merkez-çevre ilişkisinin
d) Timur’la savaşılmasının
e) Haçlılarla barış halinde kalınmasının

Mısır’ın fethiyle Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’ne geçmiş, buna rağmen Osmanlı Devleti istenilen kazancı elde edememiştir.
Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Osmanlı Devleti’nin batıya yönelmesi
b) Rodos ve Belgrat’ın alınamaması
c) Osmanlı Devleti’nin yanlış siyaseti
d) Anadolu’da isyanların çıkması
e) Ümit burnu yolunun bulunması

Osmanlı İmparatorluğu’nu, Orta Çağ Batı Avrupa devletlerinden ayıran en önemli siyasal özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekonominin tarıma dayanması
b) Teokratik yönetim anlayışı
c) Savaş gelirlerine verilen önem
d) Yönetimin merkeziyetçi olması
e) Hanedan anlayışının bulunması

Sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi, kanuni dö-neminde Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olduğuna kanıt ola-rak gösterilemez?

a) Mohaç Savaşı b) 1533 Barışı
c) Preveze Savaşı d) Rodos Seferi
d) I. Viyana kuşatması

Aşağıdakilerden hangisi, Yükselme Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

a) Osmanlı Kanunnamelerinin hazırlanması
b) İlk kapitülasyonların uygulanması
c) Batı ağırlıklı fetihlerin hızlanması
d) Doğu’da en geniş sınırlara ulaşılması
e) Anadolu Türk birliğinin tamamlanması


I. II. Mehmet Dönemi’nde Venedik’e
II. I. Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya
Ticari ayrıcalık ve kapitülasyon verilmesinin ortak siyasi amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akdeniz ticaretini geliştirmek
b) İstanbul’un ticari canlılığını korumak
c) Hıristiyan birliğini parçalamak
d) Gümrük geliri sağlamak
e) Osmanlı ülkesinde bulunmayan ürünleri ucuza almak

Sokullu Mehmet Paşa döneminde;
— Süveyş Kanalı projesini gerçekleştirerek Akdeniz’le Kızıldeniz birleştirilmeye
— Don ve Volga nehirleri birleştirilerek Hazar denizine inmeye ça-lışılmıştır.
Bu uygulamalardan amaçlanan ortak kazanç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Rusların güneye inmesini engellemek
b) Akdeniz’e egemen olmak
c) Sömürgecilik faaliyetlerini başlatmak
d) İpek ve Baharat yollarına canlılık kazandırmak
e) İran’ı kontrol altında tutmak

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Osmanlı Devleti’ne ekonomik açıdan daha çok yarar sağladığı söylenebilir?

a) Mısır Seferi b) Mohaç Seferi
c) Kıbrıs’ın Fethi d) İran Seferi
e) Preveze Zaferi

Aşağıdakilerden hangisi, II. Mehmet(Fatih) döneminde görülen olaylardan biri değildir?

A) Karadeniz ve Ege’de hâkimiyet sağlanması
B) İstanbul’un alınması
C) Otlukbeli Savaşı’nın kazanılması
D) Girit’in alınması
E) Amasra’nın fethi

Halifelik ilk kez hangi savaş sonucunda Türk hükümdarlarına geçmiştir?

A) Ridaniye B) Talas C) Yermük
D) Niğbolu E) Otlukbeli

XVI. Yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eya-let sayısı artmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunula-maz?

A) Beylerbeylerinin sayısının artmasına
B) Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
C) Beylerbeylerinin öneminin artmasına
D) Eyalet gelirlerinin azalmasına
E) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

XVI. Yüzyılda İstanbul’a gelen Avusturya elçisi Busbecq yazdığı seyahatnamede “Devletin en üst kademelerinde görev yapanların çoğu, zaman içinde yükselerek bu görevlere gelmiştir.” Demekte-dir.
Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-sinin göstergesidir?

A) Devlet memuru olmak için devşirme kökenli olmak gerektiğinin
B) Merkezi otoritenin güç kaybettiğinin
C) Yetenekli kişilerin en üst makamlara kadar yükselebileceğinin
D) Yönetimde bazı ailelere daha çok yer verildiğinin
E) Devlet memuru sayısının çok az olduğunun

İstanbul’un fethinin Avrupa’da yaşanan kültürel gelişmeleri etkile-diğine kanıt olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Derebeylik rejiminin yıkılması
B) İstanbul’dan giden bilim adamlarının İtalya’da Rönesans hare-ketlerine katılması
C) Coğrafi Keşiflerin başlaması.
D) Reform Hareketleri’nin yapılması
E) Burjuva sınıfının zenginleşmesi

Kutsal emanetler ve halifeliğin Osmanlılara geçmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin bir sonucudur?

A) İstanbul’un fethinin
B) Otlukbeli zaferinin
C) Çaldıran zaferinin
D) Irakeyn seferinin
E) Ridaniye zaferinin

Kanuni Osmanlı tahtına geçtiğinde Macarlar Kanuni’nin hüküm-darlığını tebrik etmemiş, vergilerini göndermemiş ve kendilerine gönderilen elçiyi öldürmüşlerdir. Kanuni bunun üzerine Belgrat se-ferine çıkmıştır.
Bu bilgiye göre Osmanlı devletinin Macaristan seferine çıkması-nın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Süleyman’ın şahsi ihtirası
B) Macarların Erdel’e saldırması
C) Fransa Kralının zor duruma düşmesi
D) Osmanlı devletinin siyasi itibarını kurtarmak istemesi
E) Osmanlı ekonomisinin dış piyasaya yönelik olması

Fatih Sultan Mehmet zamanında;
I. Kırım Hanlığı
II. Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu
III. Sinop
IV. Amasra
Ele geçirilmiştir.
Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu siyasi birliğini sağlamak
B) Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak
C) Karadeniz’e hâkim olmak
D) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak
E) Akkoyunlu Devleti’ni ortadan kaldırmak

Yükselme Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisinin fethi ile Suriye, Mısır ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlanmıştır?

A) Girit B) Cerbe C) Malta
D) Kıbrıs E) MoraII. Bayezid döneminde ülke içinde güçlü bir otorite sağlanamadı-ğına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Memluklara karşı yapılan savaşlarda sonuç alınamaması
B) Şehzade Selim’in Safevilere baskın düzenlemesi
C) Şah İsmail’in Anadolu’daki propagandaları sonucu Şahkulu Ayaklanması’nın çıkması
D) Mora’nın fethinin tamamlanması.
E) Venediklilerle deniz savaşının yapılması

Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren teokratik özellikler taşırken; Yavuz Sultan Selim Devri’nde bu durum tam bir resmiyet kazan-mıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?

A) Halkın çoğunluğunu Müslümanların oluşturması
B) Toplumun Şer’i Hukukla yönetilmesi
C) Eğitim-öğretimin dinsel temele dayanması
D) Şeyhü’l İslam’ın Fetva yayınlaması
E) Padişahların halife sıfatına sahip olması

Osmanlı tarihinde Fatih döneminden itibaren altın para basılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Padişah değişikliğinin
B) Cülus bahşişi verildiğinin
C) Maden işlemeciliğinin geliştiğinin
D) Askerlerin teşvik edildiğinin
E) Devlet zenginliğinin

Sokullu Mehmet Paşa döneminde gündeme getirilen projelerden biri de Don-Volga ırmaklarının bir kanalla birleştirilmesi ve Kara-deniz’den Hazar Denizi’ne geçilmesi düşüncesidir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu yolla ulaşılmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?

A) İran (Safevi) sorununu çözmek
B) Asya’daki Türk topluluklarına ulaşmak
C) Rusya’nın güneye inmesine engel olmak
D) İpek ticaret yollarını canlandırmak
E) Fas Sultanlığı’nı ele geçirmek

Fatih’ten itibaren divana Osmanlı padişahlarının yerine sadrazam-ların başkanlık yapmalarının aşağıdakilerden hangisine neden ol-duğu savunulabilir?

A) Sadrazamların etkinliğinin artmasına
B) Padişahların yönetimde etkisinin azalmasına
C) Devletin dağılmasına
D) Azınlıkların isyan etmesine
E) Askeri ıslahatların başlamasına

Osmanlı Devleti’nin Yükselme döneminde,
I. Ege Adaları alınmış
II. Kuzey Afrika kıyıları ele geçirilmiş
III. Rodos ve Kıbrıs Adaları fethedilmiştir
Osmanlı Devleti bu yerleri ele geçirmekle aşağıdakilerden hangi-sini amaçlamıştır?

A) Yeni sömürgeler elde etmeyi
B) Akdeniz ticaretini canlandırmayı
C) Coğrafi Keşiflere başlamayı
D) Akdeniz egemenliğini ele geçirmeyi
E) İslamiyet’in yayılmasını sağlamayı

Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifleri başladığı sırada dünyanın en zengin ve güçlü devleti olmasına karşın, coğrafi keşiflerde bulun-mamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

A) Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş olması
B) Denizlerdeki sömürgecilikten çok karalarda genişlemeyi dü-şünmesi
C) Okyanuslara dayanıklı büyük gemilere sahip olmaması
D) Denizin ve denizciliğin gelecekteki önemini kavrayamaması
E) Ekonomik açıdan güçlü olmasıAşağıdakilerden hangisi, Celali ayaklanmalarının sonuçlarından biri değildir?

A) Vergi gelirlerinin azalması
B) Devlet otoritesinin sarsılması
C) Ticaretin gerilemesi
D) Kentlerde güvensizliğin artması
E) Şeriat hukukundan vazgeçilmesi

Aşağıdakilerden savaşlardan hangisi, Osmanlı Devleti’nin Yük-selme Devri’nde kazandığı askeri gücün bir kanıtı olamaz?

A) Mercidabık B) Çaldıran C) Mohaç
D) Preveze Savaşı E) Niğbolu

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda Fatih döneminin özellikle-rinden biridir?

A) Enderun Mektebi’nin açılması
B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
C) Kazaskerin divan üyesi olması
D) İstanbul’un ilk kez kuşatılması
E) Fransızlara ayrıcalık verilmesi

II. Bayezid devrinde Osmanlı Devleti, Avrupa’ya karşı genellikle barışçı bir siyaset izlerken, iç politikada ise devlet otoritesini sağ-lamayı amaçlamıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Şahkulu İsyanı’nın çıkması
B) Osmanlı-Memluk Savaşları’nın başlaması
C) Şehzade Cem Olayı’nın çıkması
D) Şehzade Selim’in isyan etmesi
E) İspanya Yahudilerinin Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi

Fatih Sultan Mehmet kendi zamanına kadar mevcut olan Osmanlı kanunlarını bir araya toplayarak “Kanunname-i Âli Osman” adıyla anılan ilk Osmanlı Kanunnamesini hazırlamıştır.
Kanunname-i Âli Osman, aşağıdakilerden hangisine dayanılarak hazırlanmıştır?

A) Örfi Hukuka
B) İlkçağ Roma Hukukuna
C) Şer’i Hukuka
D) Anadolu Selçuklu Vakfiyelerine
E) Jüstinyen Kanunlarına

Osmanlı Devleti’nde II. Bayezid Dönemi’nde,
— Avarız ve rüsum vergilerinin alınması
— Malların kalite kontrolünün yapılması
— Ahi örgütlerinin Loncaya dönüştürülmesi
Uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisini düzenleme amacına yöneliktir?

A) Din B) Ekonomi C) Kültürel
D) Yönetim E) Askeri

Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemindeki eğitim faaliyetleri Ku-ruluş dönemindeki eğitim faaliyetlerinden daha yüksek değer ta-şımıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemin-deki eğitim faaliyetlerinin daha yüksek değerler taşıdığını göster-mez?

A) Sahn-ı Seman medreselerinin kurulması
B) Sahn-ı Süleyman medreselerinin kurulması
C) Çeşitli ülkelerden bilim adamlarının İstanbul’a çağırılması
D) Bilim adamlarının özgürce çalışabilecekleri ortamın tesis edil-mesi
E) Enderun okulunun açılması

İstanbul’un fethine bütün Avrupa devletleri tepki göstermelerine rağmen Venedik’in tepkisi çok daha sert olmuştur. Hatta bu tepki Fatih’in zehirlenmesine kadar varmıştır.
Venedik’in aşırı tepkisinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açık-lanabilir?

A) Papanın Venedik’te bulunması
B) Venedik’in Avrupa’nın en güçlü devleti olması
C) Venedik’in ticari çıkarlarını kaybetmesi
D) Bizans ile Venedik arasındaki tarihi dostluk
E) Venedik’in Bizans’tan vergi alması

| |Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler| |

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:54.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi mostbet bd 3 ile iletişime geçiniz.

Powered by Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs bywww.vsi-gmbh.de/ 3.6.0
mostbet mostbet