Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
| |
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Spinamba Türk Edebiyatı Matematik Türkçe Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri
Etüt Odası Facebook
Kayıt ol Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni MesajlarCevapla
 
Seçenekler
Alt 03.01.10, 21:13   Yukarı Git #1
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Thumbs down Osmanli daĞilma dÖnemİ sorulari

| |
OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİOsmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Kırım'ın bağım-sızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettirmiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini koruma-ya çalışmıştır?

A) Kırım'ın Karadeniz ticaretindeki yerini
B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını
D) Ortodoks Kilisesi'nin saygınlığını
E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri

II. Mahmut'tan" itibaren. Osmanlı ülkesinde Avrupa usulünde eği-tim gören aydın bir sınıf yetişmiştir. Bu sınıf, şahıslara göre de-vamlı değişen bir yönetim yerine, hukuka dayalı, kurumları olan yeni bir yönetimin kurulması için çalışmıştır.
Bu duruma göre, Osmanlı aydınlarının ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı toplumunda ulus bilincini yerleştirmek
B) Öğretim sisteminde ikiliği kaldırmak
C) Veraset sistemini değiştirmek
D) Gelenek ve görenekleri sürdürmek
E) Egemenlik anlayışını değiştirmek

XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin sınırları daralırken sınırlar için-deki nüfusu gitgide artmaktaydı,
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?

A) Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin
B) Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olmasının
C) Savaşların, daha çok, sınırlardaki çatışmalardan çıkmasının
D) Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının
E) Köyden kentlere göçlerin artmasının

1876 Anayasası'yla, Müslüman olsun olmasın Osmanlı imparator-luğu sınırları içinde yaşayanlar din, ırk ve mezhep ayrımı gözetil-meksizin "Osmanlı" sayılmıştır.
Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nda aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulduğunun bir göstergesi sayılabilir?

A) Ümmetçilik anlayışının korunmasına
B) Azınlık haklarının sınırlandırılmasına
C) Birlik ve beraberliğin korunmasına
D) Geleneklere bağlı kalınmasına
E) Saltanat sisteminden vazgeçilmesine

Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşma-sı'ndan başlayarak o zamana kadar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüzde on iki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
l. Osmanlı Devleti'nde sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlerle rekabet edecek duruma ge-lecektir.
III. Yabancı mallar Osmanlı Devleti'nin pazarlarına egemen ola-caktır.
IV. Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdü-recektir.
V. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacak-tır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) l ve III B) I ve V C) II ve III
D) II ve V E) lll ve V

Fransa ve İngiltere 1856 y ılında imzalanan Paris Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni parçalamışlardır.
Fransa ve İngiltere'nin tutumundaki bu değişme,
l. Osmanlı Devleti siyasi gücünü yitirmiştir.
II. Avrupa'da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylar çıkmış-tır.
III Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ni yenilik yapmaya zorlamış-tır.
IV Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar gereksinimleri art-mıştır.
Yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve IV E) III ve IV

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesi sonucu sınır-larının daralmasına karşın, devam eden göçler nedeniyle sınırla-rın içindeki nüfus giderek artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ülkesinde bu durumun sonuçla-rından biri değildir?

A) Azınlık sorununun ortadan kalkması
B) Şehirlerde günlük yaşam şeklinin değişmesi
C) Tüketimin artması
D) Konut gereksiniminin artması
E) Şehir nüfusunun artması

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı ülkesinde ordunun yenilik-leri koruduğunun bir göstergesidir?

A) II. Osman'ın devlet üzerinde değişiklik yapmaya çalıştığı için tahttan indirilmesi
B) Meşrutiyet rejimine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Olayı'nı Hareket Ordusu'nun bastırması
C) III. Selim'in devlet düzeninde yaptığı değişiklikler nedeniyle tahttan indirilmesi
D) IV. Mehmet döneminde ulufelerin zamanında ödenmemesi üzerine yeniçerilerin ayaklanması
E) Yeniçeri sayısının artırılması, buna karşılık Tımarlı Sipahi sayı-sının azalması

Tanzimat Fermanı ile,
— Vergilerin herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanması
—Hiç kimsenin haksız yere ve yargısız idam edilmemesi
—Herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması ilkeleri kabul edil-miştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerle gözetilenlerden biri değildir?

A) Eşitlik B) Adalet
C) Özel mülkiyet D) Kişi hakları
E) Bağımsızlık

Osmanlı Devleti'nde, XIX. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nüfus oranları XVI. yüzyıldaki oranlar-la aynıyken, XX. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında bü-yük artış olmuştur.
Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Dış göçlerin
B) Sınırların daralmasının
C) Uluslararası antlaşmaların
D) Savaşlarda yenilgiye uğranılmasının
E) Kentleşmeye yönelinmesinin

XIX. yüzyılda, Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş; diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gümrük vergileri artmıştır.
B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azalmıştır.
C) Hammadde fiyatları düşmüştür.
D) Osmanlı parası değer kazanmıştır.
E)Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuştur.

. Kanun-i Esasi'de yer alan,
I. Padişahın Mebuslar Meclisi'ni dağıtabilmesi
II. Padişahın izni olmayan bir kanunun mecliste görüşülmemesi
III. Bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu olması
IV. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yıl içinde seçilmesi
Hükümlerinden hangileri "ulus egemenliği" ilkesine aykırı düş-mez?

A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV
D) II ve III E) II ve IV1877–78 Osmanlı Rus Savaşından önce Avrupa devletleri tara-fından Osmanlı Devleti'ne bildirilen Londra Protokolü'nde, Osman-lı topraklarından olan Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da ıslahat ya-pılması, bu yörelerde bulunan Osmanlı ordusunun bir kısminin terhis edilmesi ve yapılacak ıslahatın İstanbul'daki elçiler tarafın-dan kontrol edilmesi istenmiştir.
Avrupa devletlerinin bu istekleri, aşağıdakilerden hangisine bir hazırlık niteliğindedir?

A) Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta güç kazanmasına
B) Müslüman olmayanların Mecliste, Müslüman olanlarla aynı oranda temsil edilmesine
C) Bu yörelerin yönetimde özerklik kazanmasına
D) Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da toprak bütünlüğünün korun-masına
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan yararlanma-sına

II. Meşrutiyet Dönemi'nde, 1909 yılında Kanun-ı Esasi'de yapılan değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerle vekillerin (ba-kanların)padişaha değil, Mebuslar Meclisi'ne sorumlu olması esa-sı getirilmiş, Meclisin padişah tarafından kapatılması zorlaştırıl-mıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu değişikliklerin amaçlarından biridir?

A) Meclise dayalı bir yönetime geçilmesi
B) Vekillerin sorumluluklarının azaltılması
C) Padişahın halifelik sanının ön plana çıkarılması
D) Mecliste milletvekili sayısının artırılması
E) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçilmesi

II. Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki reformlardan hangisi, doğrudan devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik bir uygula-ma değildir?

A) Devlet yönetimine bakanlık usulünün getirilmesi
B) Memurların can ve mal güvenliğinin sağlanması
C) ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Polis ve posta teşkilatlarının kurulması
E) Yenilik hareketlerine karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması'nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır;
l. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması
II Karadeniz'in tarafsız hale getirilmesi
III Eflak ve Boğdan'da, iç yönetimde özerkliğin bir Avrupa komis-yonu tarafından düzenlenmesi
IV. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün büyük devletlerce ta-nınması
Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti çıkarlarına aykırıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) III ve IV

Balta limanı Antlaşması'ndan önce, yerli ve yabancı tüccarlar mal-larım ülke içinde bir bölgeden diğerine taşırlarken iç gümrük ver-gisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Balta limanı Ant-laşması'yla bu yükümlülükten kurtulmuşlar: fakat yerli tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Balta limanı Antlaşması'yla ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı pazarlarına, yabancı tüccarların egemen olması
B) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaş-ması
C) Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmek zorunda kal-ması
D) Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancılara gitmesi
E) Yerli mallarda kalitenin artması

Fransız ihtilali, Osmanlı Devleti'nde
l. Tanzimat Fermanı'nın ilanı
II. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulması
III. Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması
Gibi gelişmelerde etkili olmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin yönetim biçiminde değişiklikle sonuçlanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV

XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangi-sinin "milliyetçilik"i yansıtmadığı savunulabilir?

A) Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması
B) Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi
C) Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması
D) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi
E) Bosna-Hersek ve Sırbistan'da bağımsızlık hareketlerinin baş-laması

Tanzimat döneminde, Osmanlı Devleti'nde Avrupa ile ilişkiler art-mış, ülkede gazeteler çıkarılmış, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yazılar yazılmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?

A) Halkın aydınlanması
B) Halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi
C) Halkın çevrede olup bitenlere ilgi duyması
D) Okuma ve yazmanın önem kazanması
E) Kültürel etkileşimin artması

Osmanlı Devleti'nde,
l. Tanzimat Dönemi'nde, batılı anlayışla çalışan okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi
II. ikinci Mahmut Dönemi'nde, devlet memurlarının kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi
III. ikinci Mahmut'un, resmini devlet dairelerine astırması
IV Osmanlı matbaasının kurulması ve din kitapları dışındaki kitap-ların matbaada basılmasına izin verilmesi,
Uygulamalarından hangileri, toplumun belli bir kesiminin tepkisin-den çekinildiğini gösterir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

Osmanlı Devleti'ndeki bazı gelişmeler şunlardır:
l. Sened-i ittifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmıştır.
II. "Devlet Ocak içindir" anlayışıyla hareket eden Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.
III. Tanzimat Fermanı'yla, her kuvvetin üstünde kanun kuvvetinin varlığı kabul edilmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri, padişaha yeniden güç kazandırma amacına yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I,II ve III

Osmanlı Devleti'nde II Meşrutiyet Dönemi'nde,
l. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur.
II. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi usulü de-vam etmiştir.
III. Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmaları sürmüş-tür.
Bunlardan hangileri, meclis üstünlüğünü göstermektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

I. Balkanlarda Panslavizm hareketlerinin başlaması
II. Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması
III. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması
Gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi-ği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, aşağıdakilerin hangisinde l. de ve-rilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Padişahlığın Osmanlı hanedanına ait olması
Meşrutiyetin ilan edilmesi
B) Merkezi otoritelerinin zayıflaması
Toprak yönetiminin bozulması
C) Milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması
Sınırların daralması
D) Savaşların uzun sürmesi
Maliyenin bozulması
E) Ayarı bozuk akçeyle maaş ödenmesi
Yeniçerilerin ayaklanması

Osmanlı Devleti önce Kayı boyuna dayalı bir beylikken, daha son-ra imparatorluk haline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların beylik döneminde sahip olmadıkları halde, imparatorluk döneminde kazandıkları özellik-lerden biridir?

A) Çok uluslu olma
B) Osmanlı soyu tarafından yönetilme
C) Müslüman devlet olma
D) Siyasi varlığını koruma mücadelesi verme
E) Yönetimde hiyerarşiyi temel alma

Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti'nin maliyesini denetlemek için bir yöne-tim kurmuşlardır.
Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özel-liklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?

A) Anayasal düzene geçmesinin
B) Bağımsız olmasının
C) Merkeziyetçi olmasının
D) Padişahın Halife sanını taşımasının
E) Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

XIX.yy.da Osmanlı Devletinde;
I. demiryolları yapımına önem verilmesi
II. telgrafın kullanılmaya başlaması
III. bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüccarlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanı antlaşmasıyla kaldırılması
Gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin güçlendirilmesi-ne yardımcı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Osmanlı Devleti’nde;
I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması
II. Avrupa' ya öğrenci gönderilmesi
III. Avrupa' da elçilikler açılması
Gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa'yı yakından tanımaya ola-nak sağladığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Aşağıdaki olaylardan hangi 1831 de çıkan Mısır İsyanına bağlı bir olay olarak gelişmemiştir?

A) Hünkâr iskelesi Antlaşması
B) Londra Konferansı
C) Kütahya Antlaşması
D) Boğazlar sorunu
E) Paris Antlaşması

Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin 1876 da toplanan İstanbul Konferansı’nda azınlıklara yönelik haklar talep etmesini önlemek amacı ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kapatılması
B) Almanya ile ticaret ilişkileri geliştirilmesi
C) Kanun - i Esasi’nin yürürlüğe konulması
D) Sırbistan’a bağımsızlık verilmesi
E) Cizye vergisinin kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde meydana gelen olaylardan değildir?

A) Askerlik işlerinin düzene konulması
B) Cizye vergisinin kaldırılması
C) I. Meşrutiyetin ilan edilmesi
D) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
E) Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi

I. Meşrutiyetin ilân edilmesini hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris Antlaşması
B) İstanbul Konferansı
C) Bab - ı Ali Baskını
D) 31 Mart olayı
E) Berlin Antlaşması

Avrupalı devletler, aşağıdakilerden hangisini bahane ederek Navarin’de Osmanlı donanmasını yakmışlardır?

A) Girit’in Osmanlılara geçmesini
B) Kapitülasyonların genişletilmesini
C) Yunan isyanın bastırılmasını
D) Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını
E) Rusya’yla Hünkâr İskelesi Antlaşmasının imzalanmasını

Yunan isyancılarını doğrudan destekleyen devletler aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Fransa - Rusya - Avusturya
B) İngiltere - Fransa - Rusya
C) İngiltere - Avusturya - Fransa
D) Rusya - İngiltere - Almanya
E) Rusya - Avusturya - İngiltere

Osman devletinin 1854’de başla-yarak almaya başladığı dış borç-larını ödeyemez duruma gelmesi aşağıda-kilerden hangine neden olmuştur?

A) Duyun -u Umumiyenin kuruluşu
B) Tanzimat Fermanı
C) Kanuni Esasiyenin kabul edilmesi
D) II. Meşrutiyetin ilanına
E) Osmanlı Mebusan meclisinin kapatılmasına

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üze-rinde egemenlik haklarını sınır-landıran ve Boğazların ilk kez uluslararası bir konferansla gün-deme geldiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1841 Londra Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Kütahya Antlaşması

Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşması ile kaybettiği Kars, Arda-han, Batum’u aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile geri almıştır?

A) İstanbul Antlaşması
B) Atina Antlaşması
C) Birest Livotsky Antlaşması
D) Moskova Antlaşması

Trablusgarp savaşı sonunda Osmanlı Devleti- İtalya ile Uşi Ant-laşması imzalamak zorunda kalmıştır.
Osmanlı Devleti’ni Uşi Antlaşmasını imzalamaya zorlayan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya’nın 12 adaya saldırması
B) Balkan Savaşının başlaması
C) İngiltere’nin İtalya’yı desteklemesi
D) İtalya’nın güçlü olması


Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyetin özellikleri arasında yer almaz?

A) İttihat ve Terakki Partisi yönetimini ele almıştır
B) Yasama yetkisi padişahın etkisi altındadır
C) Kanun -u Esasi kabul edilmiştir
D) Genç Osmanların çabaları sonucunda kabul edilmiştir

I. Dünya Savaşı sırasında Arapların Halifeyi dinlemeyerek İngilte-re’nin yanında yer alması aşağıdaki düşünce akımlarından hangi-sinin önemini kaybettiğini gösterir?

A) Osmanlıcılık B) Türkçülük
C) Ulusçuluk D) Ümmetçilik

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin en önemli ne-deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Goben ve Breslav’ın Rus limanlarını topa tutmaları
B) Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi
C) Osmanlı Devleti’nin savaşı Almanya’nın kazanacağına duydu-ğu inanç
D) İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı

I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Hammadde ve pazar ihtiyacının artması
B) Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkması
C) Silahlanma yarışına başlama
D) Devletler arası bloklaşmanın meydana gelmesi

I. dünya Savaşı başladığı zaman Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan edip “Boğazları tüm devletlere kapatmıştır”.
Osmanlı Devleti’nin bu kararından en çok zarar gören devlet aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) İtalya B) Fransa C) Rusya
D) Almanya E) İngiltere

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni parçalamaya yönelik balkanlarda takip ettiği Panislavizm politikasının başarıya ulaştığının en önem-li kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya’nın kapitülasyonlardan yararlanması
B) İstanbul ve Çanakkale boğazlarından serbest geçiş hakkı elde etmeleri
C) Rusya’nın askeri donanım olarak güç kazanmaları
D) Balkan Ortodoksları üzerinde hak kazanmaları
E) Balkan ülkelerinin Osmanlı Devleti’nden ayrılması

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın uzamasında ve biti-şinde etkili olmuştur?

A) Çanakkale Cephesi - Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
B) Kafkas Cephesi - Almanya’nın yenilmesi
C) Çanakkale Cephesi - ABD’nin savaşa girmesi
D) Süveyş Cephesi - Wilson ilkeleri
E) Irak Cephesi - ABD’nin savaşa girmesi

II. Mahmut, Mısır valisi Mehmet Paşa’nın isyanı sırasında çaresiz kalmış ve Rusya’yla bir ittifak antlaşması yapmıştır.
Osmanlı, Rus yakınlaşmasından en çok rahatsız olan Avrupa devleti hangisidir?

A) Almanya B) İngiltere C) Fransa
D) Avusturya E) Hollanda

XIX. yy.da Osmanlı Devletine karşı ayaklanan ilk azınlık aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Sırplar B) Yunanlılar C) Karadağlılar
D) Eflâklılar E) Bulgarlar

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Mısır isyanı ile bir bağlantısı yoktur?

A) Londra Sözleşmesi
B) Hünkâr İskelesi Antlaşması
C) Kütahya Antlaşması
D) Balta Limanı ticaret antlaşması
E) Navarin Olayı

I. Paris Antlaşması
II. Edirne Antlaşması
III. Kütahya Antlaşması
IV. Berlin Antlaşması
V. Bükreş Antlaşması
Yukarıda verilen antlaşmalardan hangisi Rusya ile Osmanlı Dev-leti arasında imzalanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin Birinci Dünya Sava-şına girerken hedefledikleri amaçtır?

A) Avrupa’da krallıklar yerine milli devletler kurmak
B) Ekonomik imkanı ve pazarı genişletmek
C) Avrupa’da birlik oluşturulması
D) Geri kalmış yoksul ülkelere yardım etmek
E) Bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunmak

Avrupa Devletlerinin üçlü İtilaf (Anlaşma) ve üçlü İttifak (Bağlaş-ma) devletleri olarak bloklara ayrılmasının temel nedeni aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Avrupa’da ticaret ve sanayi alanında gelişmenin durması
B) Bolşevik rejiminin Avrupa’da yaygınlaşmaya başlaması
C) Avusturya - Macaristan veliahdının öldürülmesi
D) Sömürgeci, devletlerin pazar kapma mücadelesi
E) Din duygusunun ön planda olması

Osmanlı Padişahı Halifelik sıfatını kullanarak bütün Müslümanları İtilaf Devletlerine karşı, cihada (kutsal Savaş) katılmalarına davet etmiştir. Fakat ümmetçilik anlayışı gereği beklenen durum gerçek-leşmedi.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslüman milletlerin Osmanlı Devletinin savaşçı politikaların-dan bıkmaları
B) Müslüman ülkelerde milliyetçilik anlayışının gelişmesi
C) I. Dünya Savaşının İslam - Hıristiyan savaşı olmaması
D) Osmanlı Devleti’nin Müslüman ülkelere cephane yardımı yap-maması

Aşağıdaki olaylardan hangi 1831 de çıkan Mısır İsyanına bağlı bir olay olarak gelişmemiştir?

A) Hünkâr iskelesi Antlaşması
B) Londra Konferansı
C) Kütahya Antlaşması
D) Boğazlar sorunu
E) Paris Antlaşması

Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin 1876 da toplanan İstanbul Konferansı’nda azınlıklara yönelik haklar talep etmesini önlemek amacı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmiştir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kapatılması
B) Almanya ile ticaret ilişkileri geliştirilmesi
C) Kanun - i Esasi’nin yürürlüğe konulması
D)Sırbistan’a bağımsızlık verilmesi
E)Cizye vergisinin kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde meydana gelen olaylardan değildir?

A) Askerlik işlerinin düzene konulması
B) Cizye vergisinin kaldırılması
C) I. Meşrutiyetin ilan edilmesi
D) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
E) Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi

I. Meşrutiyetin ilân edilmesini hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris Antlaşması
B) İstanbul Konferansı
C) Bab - ı Ali Baskını
D) Otuz bir mart olayı
E) Berlin Antlaşması

Yunan isyancılarını doğrudan destekleyen devletler aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Fransa - Rusya - Avusturya
B) İngiltere - Fransa - Rusya
C) İngiltere - Avusturya - Fransa
D) Rusya - İngiltere - Almanya
E) Rusya - Avusturya - İngiltere

Osman devletinin 1854’de başlayarak almaya başladığı dış borç-larını ödeyemez duruma gelmesi aşağıdakilerden hangisine ne-den olmuştur?

A) Duyun -u Umumiyenin kuruluşu
B) Tanzimat Fermanı
C) Kanuni Esasiyenin kabul edilmesi
D) II. Meşrutiyetin ilanına
E) Osmanlı Mebusan meclisinin kapatılmasına

| |Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03.01.10, 21:13   Yukarı Git #2
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Standart


Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerinde egemenlik haklarını sınır-landıran ve Boğazların ilk kez uluslararası bir konferansla günde geldiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1841 Londra Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Kütahya Antlaşması

Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşması ile kaybettiği Kars, Arda-han, Batum’u aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile geri almıştır?

A) İstanbul Antlaşması
B) Atina Antlaşması
C) Birest Livotsky Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

Trablusgarp savaşı sonunda Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Ant-laşması imzalamak zorunda kalmıştır.
Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşmasını imzalamaya zorlayan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya’nın 12 adaya saldırması
B) Balkan Savaşının başlaması
C) İngiltere’nin İtalya’yı desteklemesi
D) İtalya’nın güçlü olması

I. Dünya Savaşı sırasında Arapların Halifeyi dinlemeyerek İngilte-re’nin yanında yer alması aşağıdaki düşünce akımlarından hangi-sinin önemini kaybettiğini gösterir?

A) Osmanlıcılık B) Türkçülük
C) Ulusçuluk D) Ümmetçilik
E) Batıcılık

II. Mahmut döneminde:
— Divan-ı Hümayunun yerine bakanlıkların kurulması
— Memurların atama ve yükselme işlemlerinin belli kurallara bağ-lanması
— Padişah ve sadrazamın elinde bulunan yetkilerin bakanlıklar arasında paylaştırılması
— Yenilikler için hükümete önerilerde bulunacak komisyonların kurulması
gibi düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek is-tenmiştir?

A) Eğitim sisteminin geliştirilmesi.
B) Ekonominin güçlendirilmesi.
C) Yönetimde çağdaş uygulamalara geçilmesi.
D) Halkın yönetime ortak edilmesi.
Osmanlı Devleti’nde Parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

a) Sened-i İttifak’la
b) Tanzimat Fermanı’yla
c) Islahat Fermanı’yla
d) I. Meşrutiyet’le
e) Bab-ı Ali Baskını’yla

Balkan Savaşları sonucunda Sırbistan ile sınırı kalmayan Osman-lı Devleti 13 Mart 1914’te İstanbul Barış Antlaşması’nı yapmıştır.
Bu antlaşma ile iki devlet arasındaki hangi sorun görüşülmüştür?

a) Arnavutluk sorunu
b) Sırp-Yunan Sınırı
c) Azınlık Sorunu
d) Bulgar-Sırp Sınırı
e)Türk-Bulgar Sınırı

19. yüzyılın başlarında Napolyon’un kendisini Fransa İmparatoru ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı. İngiltere ve Rusya’nın içinde bulunduğu devletler Fransa’ya karşı ittifak kurdu. Bu gelişmelere rağmen Osmanlı Devleti, Napolyon’un imparator-luk unvanının tanınmasına karar verdi.
Bu bilgilere bakılarak, Osmanlı Devleti’nin dış politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Fransa ile dostluk ilişkileri kurulmuştur.
b) Avrupa’daki askeri gücünü korumaya devam etmiştir.
c) Devletlerarası anlaşmazlıklardan yararlanmaya çalışmıştır
d) Avrupa’da merkezi krallıkların güçlenmesine çalışılmıştır.
e) Fransa’daki teknik gelişmelerden yararlanılmıştır.

Osmanlı Devleti Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve Bingazi’yi İtal-ya’ya terk etmiş, fakat dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı ola-cağını ifade etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu yerlerde halifelik gücünü kullanmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halkının Müslüman olması
b) Buraların geçici olarak bırakılmak istenmesi
c) Osmanlıların İtalya’ya savaşta yenilmemesi
d) İtalya’nın On İki adayı işgali
e) Balkan Savaşları’nın başlaması

II. Meşrutiyet döneminde, yönetime gelen İttihat ve Terakki Parti-si, aşağıdaki akımlardan hangisini benimsemiştir.

a) İslamcılık b) Osmanlıcılık
c) Türkçülük d) Çağdaşçılık
e) Batıcılık

Osmanlı toplumunda XIX. Yüzyıla kadar, halkın siyasi düşüncele-rini yönlendiren önemli gelişmeler olmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?

a) Gelenek ve göreneklerin gücünü korumasını
b) Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesini
c) Yönetenler ile halk arasında kültür farkı oluşmasını
d) Halkın yönetime bağlılığının sürmesine
e) Demokrasi anlayışının gelişmesine

1853 – 1856 Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan İngiltere’nin temel amacının Rusya’nın Akde-niz’e inmesini engellemek olduğu düşünüldüğünde, Paris Antlaş-ması’yla elde ettiği en büyük kazancın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

a) Eflak ve Boğdan’ın yönetiminin Avrupa Devletleri’nin kontrolü-ne bırakılması.
b) Rusya’nın Karadeniz’de donanma ile tersane bulundurmaması
c) Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletler hukukundan yararlandı-rılması
d) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisine alınması
e) Islahat Fermanı’nın uygulamaya konması“Bab-ı Ali Baskını” sözü, siyasi tarihte aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a) Rus donanmasının İstanbul’a gelmesini
b) İttihatçıların yönetime el koymasını
c) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasını
d) Bulgarların Çatalca’ya kadar ilerlemesini
e) 31 Mart Olayı’nın bastırılmasını

Osmanlı Devletinde XIX. Yüzyıldan itibaren azınlıklar isyan etme-ye başlamış ve bu isyanlar sonucunda Osmanlı toprakları giderek daralmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki hangi fikir akımından etkilendiğini kanıtlar?

a) Demokrasi b) Ulusçuluk
c) Kapitalizm d) Komünizm
e) Pozitivizm

I. Meşrutiyet Dönemi’nde yürürlükte olan Kanunî Esasi’de, hükü-met padişaha karşı sorumludur
II. Meşrutiyet Dönemi Kanuni Esasi’sinde ise hükümet, meclise karşı sorumludur.
Yukarıdaki bilgiye göre, II. Meşrutiyet Dönemi için varılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Padişahın yetkileri artırılmıştır.
b) Kanun gücünün üstünlüğü ilk kabul edilmiştir.
c) Meclisin yaptırım gücü artırılmıştır.
d) Meclis, danışma kurulu niteliğinde görülmüştür.
e) Hükümetin yaptırım gücü sona ermiştir.

I. Meşrutiyet’in ilanı ile Kanun-ı Esasi ilan edilmiş, mebusan mec-lisi açılmış ve Osmanlı halkı padişahın yanında yönetime katılma-ya başlamıştır?
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden en çok hangisinin gelişmeye başladığını kanıtlar?

a) Laik devlet anlayışının
b) Milli irade anlayışının
c) Ulusal devlet anlayışının
d) Sosyal devlet anlayışının
e) Federatif devlet anlayışının

Bazı tarihçiler, Tanzimat aydınları için “Kendi gibi yürüyemedikleri bir yana, başkaları gibi de yürüyemediler.” Değerlendirmesini ya-parlar.
Bu değerlendirmede söz konusu aydınlara getirilen eleştiri aşağı-dakilerden hangisinde daha doğru olarak açıklanmıştır?

A) Tanzimat aydınları batılıdır
B) Tanzimat aydınları, yabancılaşırken yeni bir kimlik de oluştu-ramadılar
C) Tanzimat aydınları çağdaş kültürden yanadırlar.
D) Tanzimat aydınları batılı ve aydın bir kimlik sergilediler
E) Tanzimat dönemi, yenileşme ve yeniden yapılanma dönemidir.

Osmanlı Devleti’nde azınlık ayaklanmalarının devam etmesi ve Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan gibi devletlerin bağımsız olma-sı, aşağıdaki fikirlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini göster-mektedir?

A) Osmanlıcılık B) Batıcılık
C) Milliyetçilik D) Laiklik
E) Ümmetçilik

Aşağıdakilerden hangisinin, I. Dünya Savaşı’na ortam hazırladığı ileri sürülemez?

A) Fransa ile Almanya arasındaki çekişmeler
B) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
C) Fransız İhtilali
D) Sanayi Devrimi
E) Devletlerarasındaki ekonomik rekabet.

Şerif Mardin’e göre, “Yeni Osmanlılar” bir Meclis-i Meşve-ret(danışma) kurulmasını sağlayarak, siyasi iktidarın paylaşılma-sını ve kuvvetler ayırımının sağlanmasını istiyorlardı.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılarca he-deflenmiş olamaz?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Yasama ve yürütme yetkilerinin birbirinden ayrılması
C) Yürütme gücünün sınırsız kullanımın engellenmesi
D) Hükümet çalışmalarında meşveret meclisine danışılması
E) Osmanlı Devlet anlayışına yeni bir düzen getirilmesi

I. 31 Mart Ayaklanması
II. Kabakçı Mustafa İsyanı
III. Şeyh Said İsyanı
Yukarıdaki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rejime karşı bir tepki olmaları
B) Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hızlandırmaları
C) Yenilik karşıtlarınca yapılmaları
D) Anayasal düzeni yıkmaya yönelik olmaları
E) Yönetimdeki şahısları hedef almaları

Osmanlı Devleti’nde sanayinin kurulmasını büyük ölçüde engelle-yen neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgelerinin olmayışı
B) Kapitülasyonların varlığı
C) Ekonomisinin tarıma dayalı oluşu
D) Küçük atölyeleri koruma düşüncesi
E) Klasik usulle tarım yapılması

1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’de padişaha meclis kapatma yetkisinin verilmesi öncelikle aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?

A) 93 Harbinde Osmanlı Devleti’nin yenilmesine
B) Padişahın meşruti idareyi kaldırmasına
C) Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesine
D) Meclise işlerlik kazandırılmasına
E) Azınlık isyanlarının sona ermesine

Osmanlı Devleti’nde hukuk üstünlüğü prensibi Tanzimat’la başla-mış bunun devamında Meşrutiyet ilan edilmiştir.
Osmanlıda gerek Tanzimat Fermanının yayınlanması, gerek Meş-rutiyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisinin geliştiğinin bir göstergesidir?

A) Milliyetçilik düşüncesinin
B) Laik anlayışın
C) Pozitif eğitimin
D) Sömürgecilik anlayışının
E) Anayasal hareketlerin

31 Mart Ayaklanması’nı gerçekleştiren güçlerin asıl hedefleri aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’ni parçalamak
B) Azınlıkları imparatorluk sınırlarından çıkarmak
C) Padişah, II. Abdülhamit’i yeniden tahta çıkarmak
D) Mecliste Araplara da temsil hakkını sağlamak
E) Meşruti idareye son vermek

II. Mahmut’un Mehmet Ali Paşa’nın Ayaklanması sırasında Rus-ya’dan yardım istemesi üzerine İngiltere ve Fransa harekete geçmiş ve Kütahya Antlaşması imzalamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğü
B) İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nden çekindiğinin
C) Mehmet Ali Paşa’nın batılı devletler ile yakınlaşmak istediğinin
D) Osmanlı Devleti’nin barış yanlısı olduğunun
E) Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı gözden çıkardığının

Milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerinde etkilerine karşı II. Mahmut döneminde; din, dil ve ırk ayrılığı gözetmeyen hangi fikir akımı ortaya çıkmıştır?

A) İslamcılık B) Türkçülük
C) Ümmetçilik D) Osmanlıcılık
E) Batıcılık

I- Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
II- Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanması
III- Ege adalarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
IV- 12 Ada’nın İtalyanlar tarafından işgali
V- 31 Mart Ayaklanması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Balkan Savaşları sonunda gerçekleşmiştir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve V
D) IV ve V E) I ve III

Trablusgarp Savaşı sırasında işgal edilen Oniki Ada’nın savaş bi-timinde İtalya’da kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangi-sidir?

A) İtalya’ya savaş tazminatı olarak verilmesi
B) Oniki Ada’yı İngiltere’nin işgal etmek istemesi
C) Rusya’nın Boğazlardaki emellerini engellemesi
D) İtalya’nın çıkarlarını korumak istemesi
E) Yunanistan’ın Oniki Ada’yı ele geçirme tehlikesi

Tanzimat Fermanı’nda yer alan;
— Herkes kanun önünde eşit olacak
— Vergiler herkesin gelirine göre alınacak
— Miras bırakılabilecek, mal – mülke sahip olunabilecek
— Askerlik vatan hizmeti haline getirilecek
Hükümlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Halkın yönetime katıldığına
B) Padişahın kendi yetkilerini sınırladığına
C) Kanun üstünlüğünün kabul edildiğine
D) Yeni düzenlemelerin yapıldığına
E) Özel mülkiyetin benimsendiğine

Genel Borçlar İdaresi olan “Duyun-u Umumiye”nin oluşturulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Azınlıklar sorununun çözülmemesinin
B) Kapitülasyonların yaygınlaşmasının
C) Ermeni yurdu ile ilgili anlaşmazlıkların sürmesinin
D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyememesinin
E) Balkan uluslarının reformlarının desteklenmesinin

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, ekonomisinin bozulması üzerine Tanzimat döneminden itibaren aşamalı bir şeklide iç gümrük ver-gilerini düşürdü. Böylece ithal mallar düşük gümrükle alındı, ihra-catta ise durum tam tersi oldu.
Buna göre, Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak, aşağıdaki yargılar-dan hangisine ulaşılamaz?

A) Sanayileşmede geri kalmıştır.
B) Tarımsal üretimin önemi artmıştır.
C) Yerli üretim olumsuz etkilenmiştir.
D) Yerli tüccarların rekabet gücü zayıflamıştır.
E) Ekonomide dışa bağımlılığa ortam hazırlamıştır.

Osmanlı sultanının, Ayanların varlığını kabul ederek tarihte ilk kez merkezi otoriteyi “bölgesel egemenler” ile geçici de olsa paylaş-ması, aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?

A) Gülhane Hatt-ı Hümayunu
B) Islahat Fermanı
C) Sened-i Hakani
D) Sened-i İttifak
E) Mecelle-i Osmanî

İki devlet arasında yapılan bir anlaşmada “Savaş tazminatı öde-meyi kabul eden” taraf ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Egemenlik hakları sona ermiştir.
B) Yenilgiyi kabul etmiştir.
C) Yönetiminde değişiklik olmuştur.
D) Yeni ekonomik kaynaklar bulmuştur.
E) Diğer tarafla siyasi ilişkileri sona ermiştir.

I. Navarin Olayı
II. Sırp İsyanı
III. Kabakçı Mustafa Ayaklanması
IV. Mısır Sorunu
Osmanlı Tarihi’nde yukarıdaki olaylardan hangilerinin yaşanma-sında, Milliyetçilik akımının doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

A) I ve III B) II ve III C) III ve IV
D) II ve IV E) I ve II

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde görülen aşağıdaki gelişme-lerden hangisinin, “Avrupa devletlerinin içişlerimize karışmasını önleme” isteğinden kaynaklandığı söylenemez?

A) Azınlıklara yerel meclislerde yer verilmesi
B) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
C) Kanun-u Esasi’nin kabulü
D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
E) Islahat Fermanı’nın kabulü

II. Mahmut Dönemi ıslahatlarının en belirgin özelliği aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Tümüyle askeri olması
B) Yenilikleri tek başına yürütmesi
C) Hıristiyan halka yönelik olması
D) Baskı ve şiddette dayanması
E) Çok yönlü ve modern olması

Osmanlı İmparatorluğu’nda XV. Yüzyıla kadar divana padişahlar başkanlık ederdi.
Bu geleneği bozan ve bu görevi sadrazama devreden Osmanlı hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Mehmet B) I. Mehmet C) II. Bayezid
D) I. Murat E) I. Selim

II. Mahmut zamanında gerçekleştirilen,
— Divan örgütünün kaldırılması
— Nazırlar kurulunun oluşturulması
— Memurlukların içişleri ve dışişleri olmak üzere iki gruba ayrıl-ması
Uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Yönetim B) Egemenlik C) Askerlik
D) Ekonomi E) Diplomasi

Paris Antlaşması sırasında Osmanlı Devleti Avrupa Devletlerinin sempatisini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini ilan et-miştir?

A) Sened-i İttifak’ı B) Tanzimat Fermanı’nı
C) Islahat Fermanı’nı D) Adalet Fermanı’nı
E) Kanun-u Esasi’yi

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yenileşmeyi zorunlu kılan durumlardan biri değildir?

A) Devletin Batı karşısında güçsüzleşmesi
B) Batı’nın Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atmak istemesi
C) Devletin dağılma ve yıkılış sürecini yaşamaya başlaması
D) Maliye ve ordunun bozulması
E) İmparatorluk dâhilinde Türk bilincinin uyandırılmaya çalışılması

Osmanlı Devleti Meşrutiyet’in ilanıyla Mebusan Meclisi’nde halkın kendisini temsil etmesine ve yönetimde söz sahibi olmasına ola-nak hazırlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin böyle bir yönetim değişikliğine gitmesinin, Balkan uluslarıyla ilgili amaçları arasında aşağıdakilerden hangi-sinin olduğu söylenemez?

A) Balkan uluslarını yönetime katmak
B) Devletin halk ile bütünleşmesini sağlamak
C) Rusya’nın balkanlarla ilgili emellerini gerçekleştirmesine önle-mek
D) Avrupa Devletlerinin azınlık haklarını bahane ederek, Osmanlı içişlerine karışmasını engellemek
E) Almanya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak

XIX. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da Rumların 60, Ermenile-rin 38, Yahudilerin ise 36 mabedi vardı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi kabul edilebi-lir?

A) Osmanlı Devleti’nin vatandaşlarına dini alanda ibadet özgürlü-ğü tanıdığının
B) Gayrimüslim halkın yönetimde etkili olduğunun
C) Yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karıştığının
D) İstanbul’da Türklerden daha fazla Rum yaşadığının
E) Gayrimüslim halkın sadece ticaret ile uğraştığının

Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangisinin ilk aşaması sayıla-bilir?

A) Ulusal egemenliğin B) Laikliğin
C) Anayasalcılığın D) Cumhuriyetin
E) Türk inkılâbının

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde askeri alanda ya-pılan ıslahatlardandır?

A) Eşkinci Ocağı’nın kurulması
B) Mektebi Maarif-i Adliye’nin kurulması
C) Nüfus sayımının yapılması
D) Müsaderenin kaldırılması
E) Ayanların devlet tarafından tanınması

— Bükreş Antlaşması’nda Sırplara ayrıcalık,
— Edirne Antlaşması’nda Yunanlılara bağımsızlık,
— Berlin Antlaşması’nda Sırplara bağımsızlık verildi. Ruslarla Osmanlı Devleti arasında XIX. yüzyılda yapılan yukarıdaki ant-laşmalara bakılarak, Rusya’nın politikaları ile ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti’ni parçalamaya çalıştığı
B) Azınlıkları korumaya çalıştığı
C) Fransız İhtilali’ni desteklediği
D) Avrupa devletler dengesini koruduğu
E) Bölgedeki barışı sağlamaya çalıştığı

Düyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulduğu yıllarda mali durum ol-dukça kötü idi. Memurlara ancak üç ayda bir maaş ödenebiliyor-du. Bu olumsuz yapıya rağmen çarşılarda bolluk ve ucuzluğun ol-duğu görülüyordu.
Bu çelişkili görüntünün nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yapılan ıslahat çalışmaları
B) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelmesi
C) Lonca örgütünün kapanması
D) Osmanlı denizciliğinin gerilemesi
E) Osmanlı Devleti’nde yeraltı zenginliklerinin çok olması

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın başlarından itibaren bağımsızlık kazanmak amacıyla ayaklanan azınlıklara, 1876’da birinci Meşru-tiyet’i ilan ederek ülke yönetimine katılma hakkı vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu uygulaması ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?

A) Azınlıkların insan gücünden yararlanmak
B) Avrupa devletlerinin baskısından kurtulmak
C) Hıristiyan birliğini bozmak
D) Devletlerin dağılmasını engellemek
E) Demokrasiye olan bağlılığını kanıtlamak
Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler| |

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:01.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi mostbet bd 3 ile iletişime geçiniz.

Powered by Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs bywww.vsi-gmbh.de/ 3.6.0