Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
| |
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Spinamba Türk Edebiyatı Matematik Türkçe Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri
Etüt Odası Facebook
Kayıt ol Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni MesajlarCevapla
 
Seçenekler
Alt 03.01.10, 21:16   Yukarı Git #1
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Standart Osmanli kuruluŞ dÖnemİ sorulari

| |
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİOsmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden Aydınoğulları, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda bağım-sızlığını yeniden kazanmıştır?

A) Varna Savaşı B) Ankara Savaşı
C) Kosova Savaşı D) Sırp sındığı Savaşı
E) Niğbolu Savaşı

Aşağıdaki politikalardan hangisi, Türklerin Balkanlarda göçmen olarak yerleşip kalmasını sağlamak amacıyla uygulanmamıştır?

A) Göçmenlerin geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerlerini terk etmelerinin yasaklanması
B) Anadolu'dan göçmen naklinde, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerin seçilmesi
C) Yeni yerleşim yerlerine, gerekli olan malzemenin sağlanması
D) Göçmenlerden, bir süre için vergi alınmaması
E) Hıristiyan ailelerden alınan çocukların, Müslüman çiftçilerin ya-nına gönderilmesi

Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan ettiği yıllarda 1308’e kadar Anadolu Selçuklularına, 1336’ya kadar da İlhanlılara bağlı oldular.
Bu bağlılık durumunun sona erdiğine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

a) Her iki devletin yıkılması
b) İstanbul’un alınması
c) Edirne’nin başkent yapılması
d) İlk gümüş akçenin basılması, ilk hutbenin okutulması

Sultan I.Murat Rumeli ve Balkanlara Türk göçmenleri yerleştirir-ken yerli halka hoşgörülü davranmış onları yerel yöneticilerin bas-kısından kurtarmıştır. Göçmen yerleştirme siyasetinin amacı aşa-ğıdakilerden hangisidir?

a) Kalıcı fetihlere ortam hazırlamak
b) Bu bölgelerde İslamiyeti yaymak
c) Haçlılara engel olmak
d) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasına ortam hazırlamak

Araştırmalara göre I.Murat’ın kazandığı I.Kosova savaşında Os-manlılar ilk kez top kullanmışlar ve zaferi kazanmışlardır. Sözü edilen bu yenilik Avrupa tarihini daha sonra nasıl etkilemiştir?

a) Avrupa’nın fethi kolaylaştı
b) Feodalite yıkıldı, merkezi Krallıklar kuruldu
c) Şehirler daha iyi ve kolay kuşatıldı.
d) İstanbul’un alınması kolaylaştı

Kuruluş döneminde Osmanlılar Türk kıyılarında ticaret yapan Ve-nedik ve Cenevizlilere ticari kolaylıklar sağlamışlardır.
Osmanlıların böyle bir politika izlemelerinin nedeni aşağıdakiler-den hangisidir?

a) Yapılacak fetihlere ortam hazırlamak
b) Venedik ve Cenevizlileri yanlarına alabilmek
c) Dış ticaretten az da olsa pay alabilmek
d) Oluşacak haçlı birliğini engellemek

Kuruluş döneminde doğudan gelen Türkmenler Anadolu’ya sığa-maz duruma geldiler. Bu durum Osmanlıları bir dizi önlem almaya yöneltti. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da sayıları hızla artan Türkmen sorununun çözümü için Osmanlıların aldığı önlemdir?


a) Türkmenleri yerleşik düzene geçirme
b) Tımar sisteminin kurulması
c) Artan nüfusu Rumeli’ye yerleştirme
d) Orduya asker olarak alma

+ Osmanlılar kuruluş döneminde Karamanoğulları dışındaki Türk beylikleriyle iyi geçindiler. Onlara karşı barışçı bir siyaset izlediler. Osmanlıların Türk beyliklerine karşı bu barışçı siyasetinin temel nedeni nedir?

a) Anadolu Türk birliğine ortam hazırlamak
b) Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaştırmak
c) Timur’un Anadolu’ya gelmesini engellemek
d) Karaman oğullarını yalnız bırakmak

Ankara Savaşı yenilgisinden sonra Balkanlarda Osmanlılara karşı bir olumsuzluk yaşanmadı, buradaki huzur ve barış ortamı devam etti. Hıristiyan halkın bu karışık durumdan yararlanmak yerine Osmanlılara bağlı kalmasının nedeni ne olabilir?

a) Osmanlı askerinden korkmaları
b) Aralarında iç savaşların olması
c) Osmanlıların adil ve insancıl davranması
d) Osmanlıya karşı koyacak güçlerinin olmaması

II. Murat 1422’de İstanbul önlerindeyken dönemin denizci devlet-lerinden Venedikliler Selanik şehrini abluka altına aldılar. Şehri ele geçirebilmek için para dahi teklif ettiler. Buna rağmen Osman-lıların Selanik’i Venediklilere bırakmak istemeyişinin nedeni nedir?

a) Osmanlılar için askeri bir üs olması
b) Türkmen nüfusun çoğunlukta olması
c) Önemli bir ticaret ve liman merkezi olması
d) Osmanlıların Ege’ye açılan kapısı olması

Osmanlı Beyliği devlet olmak için gerekli örgütlenmesini yaparken Anadolu ve Rumeli’deki fetihlerine de devam etmiştir. Anado-lu’daki fetihlerinde zorlanan Osmanlılar Rumeli’de fazla bir direniş görmeden buradaki yerleşmesini başarıyla tamamlamıştır. Os-manlıların Rumeli’deki yerleşmesinde fazla zorlukla karşılaşma-masının nedeni nedir?

a) Güçlü bir orduya sahip bulunmaları
b) Bizans’ın zayıf durumda olması ve buradaki halka haksız dav-ranması
c) Haçlı birliğinin gerçekleştirilememiş olması
d) Osmanlıların Anadolu’daki sorunlarını çözmüş olarak bölgeye gelmesi

I.Murat devletin yönetim örgütlerini tamamladı. İdari yapılanma yönünden herhangi bir sorun kalmadı. Bundan başka ilk kez kalıcı fetih politikası izlemeye başladı. I.Murat yapılacak fetihler için aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

a) Anadolu Beyliklerinden bir bölümünün Osmanlılara bağlanması
b) Haçlılarla ilk savaşın yapılması
c) Balkanlarda kalıcı yerleşmenin başlaması
d) Gelirlerin yeni kurulan maliye örgütüne aktarılması

Kuruluş döneminde Osmanlılar Balkanlarda ve Rumeli’de din adı-na fetihlere giriştiler. Bu fetihlerde cihat anlayışını ön plana çıkar-dılar. Kuruluş dönemindeki bu fetihlerde Osmanlılara en büyük siyasi ve askeri destek kimlerden gelmiştir?

a) Memluklardan
b) Din adamlarından
c) Anadolu’daki beyliklerden
d) Kentlerde çarşı ve Pazar töresini temsil eden Ahilerden

Orhan Gazi döneminde şeriat bilir, eli kalem tutan, yazışmaları yürütebilecek kişilerin önemi artmaya başladı ve bunlar önemli görevlere getirildiler. Kuruluş döneminde bir anlamda siyasi bir re-form sayılan bu uygulamanın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devlet memurluğu sistemi başladı.
b) Osmanoğulları Beyliği devlete dönüştü.
c) Divan’ın alt yapısı oluştu.
d) Eğitim ve öğretime önem verilmeye başlandı.

Karesi Beyliğinin ele geçirilmesini Osmanlılar için bir dönüm nok-tası olarak yorumlayan bir tarihçi hangi söylemi dile getirmeye ça-lışmıştır?

a) Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline gelmeye başlamıştır.
b) Anadolu’da Türk siyasi birliği kurulmuştur.
c) Trakya ve Rumeli yolu açılmıştır.
d) Osmanlı Devletinin denizciliği başlamıştır.


+ Türkler tarih boyunca İstanbul’u almayı amaçlamışlar, defalarca kuşatmışlar, fakat çok iyi savunulan bu şehri alamamışlardı. İs-tanbul’un alınması için şehrin hem Anadolu hem de Trakya’dan kuşatılması gerekiyordu.
Bu bilgilere göre Türkler, ilk kez İstanbul’u Trakya’dan kuşatma olanağını aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle başardılar?

a) Niğbolu Zaferi ile
b) Rumeli’ye geçişle
c) Bursa’nın alınmasıyla
d) Sırp Sındığı Zaferi ile

Niğbolu Savaşından sonra Osmanlılar için Balkanlarda herhangi bir engel kalmadı. Yapılacak fetihler için uygun ortam sağlandı. Kazanılan bu zaferden sonra dönemin padişahı I.Bayezid, hangi siyaseti ön plana çıkardı?

a) Timur’un ilerlemesini engellemek
b) Ekonomik hareketlenmeyi sağlamak amacıyla Venediklilerle işbirliği yapmak
c) Anadolu Beyliklerini Osmanlılara bağlayarak siyasi birliği kur-mak
d) Devletin merkezi yapısını güçlendirmek

+ Anadolu’ya gelen Oğuzların belli bölgelere toplu olarak yerleş-mesine izin verilmemiş bölünerek çeşitli bölgelere yerleştirilmiş-lerdir.
Oğuzların Anadolu’da dağınık olarak yerleştirilmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a) Sınırların güvenliğini sağlamada yararlanmak
b) Yerleşik hayata daha kolay alışmalarını sağlamak
c) İleride çıkabilecek zorlukları önlemek
d) İslamiyetin yayılmasını kolaylaştırmak

Yıldırım Bayezid döneminde kazanılan Niğbolu Zaferi kuruluş dö-neminin en önemli zaferidir. Bu savaşın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Haçlıların bütün ümitlerini yitirdiklerini gösterir?

a) Macarların Papa aracılığıyla Fransa’dan yardım istemesi
b) Türklerin Balkanlardaki ilerlemelerinin durdurulamayacağının anlaşılması
c) Bizans’ın Avrupa ile bağının kesilmesi
d) Yıldırım’ın İstanbul kuşatmasına son vermesi

Orhan Gazi 1329’da İznik’i aldı. Buradaki kiliseyi Camiye çevirdi, manastırı medreseye yaptı, Divan toplantılarının bir bölümünü bu-rada gerçekleştirdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangi-sine ulaşılır?

a) İznik tam anlamıyla bir Türk şehrine dönüştü.
b) Devletin başkenti İznik’e taşındı.
c) Bizans’ın önemli bir bölgesi fethedildi.
d) Yapılan bu fetihle İstanbul’un gelecekteki fethi kolaylaştı.

Osmanlı Devleti 1402 Ankara savaşından sonra taht mücadelele-riyle yıkılma durumuna geldi. Bu Fetret devriyle ilgili aşağıdaki bil-gilerden hangisi doğru Değildir?

a) I.Murat mücadeleyi kazanarak yönetimi yeniden ele geçirmiştir.
b) Düzmece Mustafa olayının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
c) Bu döneme Ankara Savaşı neden olmuştur
d) Bu süre içinde Anadolu’daki beylikler yeniden kurulmuştur.

Ankara Savaşı’ndan sonra, bir süre Anadolu Türk birliği bozul-muştu. Buna karşın Balkanlardaki Osmanlı topraklarında yaşayan
halk devlete olan bağlılığını sürdürmüştür.
Balkanlarda bu durumun oluşmasına, aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha çok olmuştur?

A) Hıristiyanlar arasında mezhep birliğinin bulunmaması.
B) Bizans Devleti’nin Balkanlardaki üstünlüğünün sona ermesi.
C) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin devam etmesi.
D) Osmanlıların yönetimindeki halka adaletli ve hoşgörülü dav-ranması

+ Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Beyliği’nin Moğol ve Bizans tehdidi altındaki Türkmen kitleleri için “bir kurtuluş umudu” oldu-ğunun kanıtlarından biridir?

a) Osman Bey’in kendi adına para bastırması.
b) Ahilerin ve Gazilerin beyliği desteklemeleri.
c) Haçlıların Rumeli fetihlerine karşı birleşmeleri.
d) Anadolu’da İlhanlı baskısının azalması.
e) Osmanlıların diğer beyliklerle savaşmaları.

Aşağıdakilerden hangisi, I. Murat Devri olaylarından biri değildir?

a) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması.
b) Rumeli’ye ilk olarak geçilmesi.
c) Edirne’nin başkent yapılması.
d) Tımar sisteminin kurulması.
e) I. Kosova Zaferi’nin kazanılması.

Aşağıdakilerden hangisi Edirne-Segedin Antlaşmasının sonuçla-rından biri değildir?

a) Osmanlıların Balkanlar’da rahat bir döneme girmelerini sağla-mıştır.
b) Yeniden toparlanmak için zaman kazanılmıştır.
c) Macarlarla aramızda bir tampon bölge oluşturulmuştur.
d) Hıristiyan dünyasının İstanbul’u kurtarma girişimleri sona er-miştir.
e) İlk defa sınır kavr***** dikkat edilmiş, Tuna Nehri belirleyici olmuştur.

Bizans İmparatorluğu’nda hükümdarlık makamını kendine güve-nen ve yeterince güçlü olan kişiler ele geçirebilirdi.
Bu durum, Bizans İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

a) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına
b) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına
c) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılmasına
d) Birden fazla soyun yönetime gelmesine
e) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştıran gelişmelerden birisidir?

a) Karesi Beyliği’nin alınması
b) Anadolu Türk Siyasi Birliği’nin sağlanması
c) Yeniçeri Ordusu’nun kurulması
d) Anadolu Selçuklu Devleti’nin baskısı
e) Haçlı Savaşlarının sona ermesi.

I. Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilmesi
II. Moğollarla Anadolu Selçuklularının sınır olması
III. Anadolu’nun Türkleşmesi’nin hızlanması
IV. Moğolların Anadolu’yu istila etmekten çekinmeleri
V. Anadolu Beylikleri’nin ortaya çıkması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Ankara ve Kösedağ Savaşla-rı’nın olumlu sonucudur?

a) I b) II c) III d) IV e) V


Osmanlılarla ilişkilerinde devamlı aleyhte bir tutum sergileyen ve bu tutumunu tarih sahnesinden çekilinceye kadar sürdüren Ana-dolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karamanoğulları Beyliği
b) Germiyanoğulları Beyliği
c) Karesioğulları Beyliği
d) Menteşeoğulları Beyliği
e) Saruhanoğulları Beyliği

Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları ile ilgili bir bilgi değildir?

a) Osmanlı topraklarına katılan ilk beyliktir.
b) Bu beyliğin alınmasıyla Osmanlılar denizciliğe başlamışlardır.
c) Osmanlıların Rumeli’ye geçmeleri kolaylaşmıştır.
d) Orhan Bey zamanında alınmıştır.
e) Ankara Savaşı’ndan sonran tekrar kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı iskân politikası ile ilgili değildir?

a) Bir bölgeye göçmen yerleştirilirken o yörenin ekonomik denge-sinin bozulmamasına özen gösterilmesi.
b) Rumeli’deki Hıristiyan ailelerin çocuklarının devşirilerek, mer-kezde devlet hizmetine alınması.
c) İskân için öncelikle göçebe Türklerin tercih edilmesi
d) Göç anarşisini önlemek amacıyla göçmenlerin yerleşim yerleri-ni terk etmelerinin yasaklanması.
e) Göçmenlerin, iskân yerlerine en yakın bölgelerden alınması.

— Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” Anlayışı kabul edilmiştir.
— I. Murat “Ülke padişah ve oğullarının malıdır.” Anlayışını getir-miştir.
— Fatih “Ülke padişahın malıdır.” Anlayışını benimsemiştir.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir değişiklik ya-şandığını gösterir.

a) Veraset anlayışı b) Hukuk sistemi
c) Ekonomik yapı d) Dinsel inanış
e) Sosyal yaşam

Osmanlı Devleti kuruluş devrinde ortaya çıkan aşağıdaki gelişme-lerden hangisi Balkanlara egemen olmak ve fetihleri hızlandırmak amacına yönelik bir çalışma olarak gösterilemez?

A) Edirne’nin başkent olması
B) Topçu ocağının kurulması
C) Yeniçeri ocağının kurulması
D) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması
E) Segedin Antlaşmasının imzalanması

II. Murat Macar Kralı’nın ölümünden sonra çıkan iç karışıklıklar-dan yararlanarak, Balkanlar’da bazı kaleleri ele geçirmiştir. Bosna Kralı’nın ölümünden sonra da bağımsız olan Hersek’i vergiye bağlamıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bosna Krallığı yıkılmıştır.
B) Macaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır.
C) Balkan devletleri ile anlaşma yapılmıştır.
D) Rakip devletlerin içinde bulunduğu durumdan yararlanılmıştır.
E) Savunma politikası izlenmeye başlanmıştır.

Osmanlı Beyliği Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulan beylikler içe-risinde en küçüklerinden birisi olduğu halde kısa zamanda devlet, hatta imparatorluk haline gelmiştir.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Coğrafi konumu
B) Dış siyasetini Hıristiyan dünya üzerinde yoğunlaştırması
C) Gaza ve cihat faaliyetlerini yoğunlaştırması
D) Bizans’la ittifaklara girişmesi
E) Beylikler arasındaki kavgalara ilk zamanlarda pek fazla karış-maması

Osmanlı Devleti’nde Rumeli’ye Orhan Bey zamanında geçilmiş ve bu geçişle birlikte Rumeli’ye Türklerin iskânı politikası da başla-tılmıştır. Bu politika, I. Murat zamanında daha sistemli hale getiri-lerek sürdürülmüştür.
Osmanlı Devleti’nce sürdürülen bu politikadaki temel amaç aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Bölge halkını asimile etmek
B) Egemenliğini kalıcı hale getirmek
C) Panslavizm görüşünü etkisiz kılmak
D) Rusya’nın güneye inmesini engellemek
E) Hıristiyan dünyasındaki çelişkileri artırmak

Orhan Bey döneminde divan örgütünün kurulması, ilk düzenli or-dunun oluşturulması, ilk defa vezirlik kurumunun kurulması aşa-ğıdaki yargılardan hangisini daha da güçlendirmektedir?

A) Toprakların genişlediğini
B) Ordunun güçlendirildiğini
C) Eğitim işlerine önem verildiğini
D) Beylikten devlete geçildiğini
E) Vezirlerin öneminin arttığını

Osmanlı Devleti’nin Marmara ve Ege kıyılarında etkinlik kurması aşağıdaki devletlerden hangilerini rahatsız etmiştir?

A) İspanya-Portekiz B) Ceneviz-Fransa
C) İngiltere-Fransa D) Venedik-Ceneviz
E) İspanya-Fransa

Osmanlı Devleti başlangıçta Türkmen beyleriyle iyi geçinmiş ve Orhan Bey zamanında komşu beyliklerin Osmanlılara katılması amacına yönelik girişimler başlatılmıştır.
Orhan Bey’in bu girişimlerinin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Bizans’a karşı Türk birliğini sağlamak
B) Taht kavgalarını önlemek
C) Türkmen beylikleri arasındaki savaşları başlatmak
D) Ticari etkinlikleri geliştirmek
E) Anadolu Selçuklu Devleti’ni yeniden etkin kılmak

Osmanlı Devleti’nde hükümdar çocukları küçük yaşta sancaklara vali olarak atanmışlardır.
Osmanlı Devleti’nde böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin sınır güvenliğinin korunmasını sağlamak
B) Balkan topraklarını egemenlik altında tutmak
C) Devletin sınırlarını genişletmek
D) Şehzadelere devlet deneyimini kazandırmak
E) Devletin parçalanmasını ve merkezi otoritenin sarsılmasını en-gellemek

Osmanlı Devleti kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1289, bazılarında 1299, bazılarında ise 1300 yılı belirtilmektedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanan bir sonuç-tur?

A) Moğol baskısı döneminin uzun sürmesinden
B) Osmanlı devlet örgütünün çabuk kurulmasından
C) Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından
D) Dönemle ilgili bilgi ve belgelerin yetersizliğinden
E) Denetlenen alanın küçük bir bölgeyi kapsamasından

Ankara Savaşının aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı dev-letinin merkezi otoritesinin bozulmasına ve devletin fetret devrine girmesine neden olmuştur?

A) Anadolu beyliklerinin tekrar bağımsız olması
B) Timur’un Osmanlı topraklarını şehzadeler arasında paylaştır-ması
C) Yıldırım’ın Timur’a esir düşmesi
D) Anadolu’nun siyasi birliğinin bozulması
E) Türklerin kısa bir süre de olsa batıya akınlarının sona ermesi

Türkiye’de kurulan beylik ve devletlerin uğraş alanları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin denizcilikle uğraştığı söy-lenebilir?

A) Karesioğulları B) Saltukoğulları
C) Eretna Devleti D) Dulkadiroğulları
E) Kadı Burhanettin Devleti

İstanbul hem Makedonya Krallığı, hem Avar devleti, hem de Emeviler, hem de Osmanlılar tarafından kuşatılmıştır.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?

A) Bizans’ın ihtiyatlı politika izlediği
B) İstanbul’a sahip olan devletlerin her zaman savaşmak zorunda kaldığını
C) Bu devletlerarasında üstünlük mücadelesinin olduğunun
D) İstanbul’un coğrafi konumunun birçok devleti cezbettiğini
E) Hz. Muhammed’in İstanbul’u fethedeni övdüğünü

Niğbolu Savaşı’nın gündeme gelmesine yol açan gelişme aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Karamanoğulları’nın Macarlarla ittifak kurması
B) Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u kuşatması
C) Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’a saldırması
D) Haçlıların Bizans’ı ele geçirme düşüncesi
E) Osmanlı Devleti’nin Yunanistan’ a saldırması

Osmanlı Beyliği’nin Bizans sınırında kurulması ona avantaj sağ-lamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Batı politikasının kolaylaşması
B) Cihat fikrinin etkinlik kazanması
C) Bizans’taki taht kavgalarından yararlanılması
D) Haçlı birliğine ortam hazırlaması
E) Beyliğin gelişmesi

Orhan Bey zamanı Osmanlıların aşiret örgütlülüğünden devlet ha-line geçişinin gerçekleştiği süreçtir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik uygulamalardan biri olarak gösterilemez?

A) Divan teşkilatının kurulması
B) Fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi
C) Kadı ve subaşıların tayin edilmesi
D) Ülkenin hanedanın ortak malı kabul edilmesi
E) Düzenli ordunun oluşturulması

| |Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11.01.10, 22:59   Yukarı Git #2
desperate_qirl
Avatar Yok
Mesajlar: 3
Teşekkürler Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.

Standart


cevaplar yok mu??

desperate_qirl isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler| |

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:47.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi mostbet bd 3 ile iletişime geçiniz.

Powered by Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs bywww.vsi-gmbh.de/ 3.6.0
mostbet mostbet mostbet