Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
| |
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Spinamba Türk Edebiyatı Matematik Türkçe Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri
Etüt Odası Facebook
Kayıt ol Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni MesajlarCevapla
 
Seçenekler
Alt 03.01.10, 21:19   Yukarı Git #1
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Standart Osmanli kÜltÜr dÖnemİ sorulari

| |
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİOsmanlılar gelirleri hastane, cami medrese gibi kurumların idaresi ve bakımında kullanılmak üzere “vakıf” adı verilen araziler ayır-mışlardı.
Bu sistemde, aşağıdakilerden hangisi düşünülmüş olamaz?

A) Hizmet amacıyla açılan sosyal kurumların sürekliliğini sağla-mak.
B) Hizmet veren kurumların devlete olan ekonomik yükünü hafif-letmek.
C) Bayındırlık hizmetleri için gelir sağlamak
D) Hizmet sektöründe, gelirleriyle giderlerini karşılayacak bir an-layışı yerleştirmek.

Osmanlı Devleti'nde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür.
Bu durum, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmadığının
B) Padişahlıkta deneyime önem verildiğinin
C) Egemenlik hakkının hanedanın kız çocuklarına tanınmadığının
D) Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkili olduğunun
E) Merkezi otoritenin zayıf olduğunun

Osmanlı imparatorluğu'nda;
— İstanbul’un fethi ile Kuruluş,
— II, Viyana Kuşatması ile Duraklama,
— Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakiler-den hangisinin temel alındığı savunulabilir?

A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin

XVI. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nde, sınırların genişlemesiyle eya-let sayışı artmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunula-maz?

A) Beylerbeylerinin sayısının artmasına
B) Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
C) Beylerbeylerinin öneminin artmasına
D) Eyalet gelirlerinin azalmasına
E) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. **en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) l ve III E) II ve IV

Osmanlı Devleti'nde,
l. Toprağını nedensiz olarak terk eden köylüyü belli bir süre içinde geri getirme
II. Toprağım nedensiz olarak üç yıl üst üste işlemeden bırakan köylünün toprağını bir başkasına verme
III. Köylüden, ürettiği ürünün vergilerini alma
IV. Köylüden toplanan vergileri, askerlerin eğitilmesi, donatılması gibi uygun görülen işlere harcama uygulamalarından hangileri ta-rım üretiminin arttırılması amacına yöneliktir?

A) l ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) lll ve lV
Osmanlı Devleti'nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özel-liklerinden hangisi, bu toprakların "maaş karşılığı" olarak verildiği-nin en güçlü kanıtıdır?

A) İşlenmeyen toprakların geri alınması
B) Gelirin fazla olması
C) Mülkiyetinin devlete ait olması
D) Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması
E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

Toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerin evrenselleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumların da gereksinimlerine cevap verme-sine bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir örnek de-ğildir?

A) Osmanlı Devleti'nde veraset sisteminde değişiklik yapılmasıy-la,
Osmanoğulları içinde yaşça en büyük olanın padişah olması
B) Fransız ihtilali'nin getirdiği milliyetçilik ilkesinin imparatorlukla-rın dağılmasına neden olması
C) Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmesi
D) 1848 ihtilalleriyle anayasal rejimlerin yaygınlaşması
E) Endüstri Devrimi'yle dünyada yasam düzeyinin değişmesi

Osmanlı Devleti'nde, XIX. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nüfus oranları XVI. yüzyıldaki oranlar-la aynıyken, XX. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında bü-yük artış olmuştur.
Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Dış göçlerin
B) Sınırların daralmasının
C) Uluslararası antlaşmaların
D) Savaşlarda yenilgiye uğranılmasının
E) Kentleşmeye yönelinmesinin

XIX. yüzyılda, Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş; diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gümrük vergileri artmıştır.
B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azalmıştır.
C) Hammadde fiyatları düşmüştür.
D) Osmanlı parası değer kazanmıştır.
E)Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yy.ın sonlarına kadar artmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Ülkesinde;
I. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir.
II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır
III. Sınırlar yeniden belirlenmiştir
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III
E) II ve III

Osmanlı devlet yönetiminde”ülke hükümdar ve oğullarının malı-dır”anlayışı hangi dönemden itibaren ortaya çıkmıştır?

a) l.Mehmed b) ll. Mehmed
c) l.Murad d) ll. Murad

Aşağıdakilerdin hangisi Osmanlı Şehzadelerinin askeri ve idari yönden yetişmeleri amacıyla yapılmıştır?

a)Sancağa çıkma yönteminin uygulanması
b)Yaya ve Müsellem ordularının kurulması
c)Divan-ı Hümayun’un kurulması
d)Padişahın Divan toplantılarına katılması

Taht Kadısı ve Şehir Emini, aşağıdakilerden hangisinin yönetimini üstlenmişlerdi?

a)Sancak b)Eyalet
c)Hicaz d)İstanbul
Kuruluş devrinde Divan üyesi olmadığı halde sonradan divana asıl üye olan görevlilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Nişancı b)Defterdar
c)Reisülküttap d)Kazasker

Osmanlı ordusunda aşağıdakilerden hangisi tamamen Devşirme-lerin bulunduğu bir askeri teşkilattır?

a)Kapıkulu Askerleri b)Eyalet Askerleri
c)Akıncılar d)Cebeciler

Osmanlı kuruluş devrinde “Komşu devletlere mektup yazmak, Dir-likleri dağıtmak görevleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yeri-ne getirilmiştir?

a)Defterdar b)Nişancı
c)Kazasker d)Vezir

Osmanlı Devletinde Kaza ve Köylerin güvenliği aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanmıştır?

a)Kadı b)Sancak beyi
c)Beylerbeyi d)Subaşı

Osmanlı Divan üyelerinden Kazaskerlerin görev alanı aşağıdaki-lerden hangisidir?

a)Maliye b)Askerlik
c)Eğitim d)Adalet İşleri

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda bir yönetim birimidir?

a)Ocaklık b)Yurtluk
c)Sancak d)Tımar

Osmanlı Devletinde ilk para hangi hükümdar zamanında bastırıl-mıştır?

a)Osman Gazi b)Orhan Gazi
c)l.Mehmed d)ll. Mehmed

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Kapıkulu askerlerinin bölümlerinden biri Değildir?

a)Yeniçeriler b)Akıncılar
c)Humbaracılar d)Cebeciler

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki Yardımcı kuvvet-lerden biri Değildir?

a)Akıncılar b)Cebeciler
c)Garipler d)Yörükler

Osmanlılarda Donanma kaptanına “kaptan-ı derya” denirdi. Do-nanma askerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cebelü b)Sipahi
c)Levend d)Müsellem

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde taşra teşkilatının gö-revlilerinden birisi Değildir?
a)Kadı b)Vezir
c)Sancakbeyi d)Beylerbeyi

15)Osmanlı hükümdarları aşağıdaki unvanlardan hangisini kul-lanmamışladır?

a)Gazi b)Halife c)Sultan d)Kağan

Aşağıdakilerden hangisi Tımar(Dirlik) sistemiyle yetiştirilen asker-lerdi?

a)Tımarlı Sipahiler, Cebeciler, Akıncılar
b)Tımarlı Sipahiler, Azaplar, Yeniçeriler
c)Tımarlı Sipahiler, Top Arabacıları, Lağımcılar
d)Tımarlı Sipahiler, Cebeli, Eşkinci

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki Kapıkulu askerleri-nin özelliklerinden biri Değildir?

a)Sürekli olmaları b)Devletten aylık almaları
c)Dirlik sahiplerince eğitilmeleri d)Atlı ve yaya olmaları

Osmanlı Devletinde yapılan işlerin dini kurallara uygunluğu hak-kında Şeyhülislamın verdiği karara ne ad verilirdi?

a)Fetva b)Ferman
c)Ulufe d)Hutbe

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı devletine Başkentlik yap-mamıştır?

a)Bursa b)Edirne
c)İstanbul d)Eskişehir

Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı eya-letler arasında yer almaz?

a)Anadolu b)Rumeli
c)Bağdat d)Bosna

Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Osmanlı Padişahları Ha-lifelik görevini de üstlenmişlerdir?

a)İstanbul´un Fethi
b)Abbasi devletinin yıkılması
c)Preveze deniz savaşı
d)Mısır’ın fethi

Osmanlı Devleti’nde Şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe ka-zanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan yöntem hangisidir?

a)Devşirme sistemi b)Dirlik sistemi
c)Sancağa çıkma d)Kadı tayini

Divan-ı Hümayunda alınan kararlar aşağıdakilerden hangisi so-nunda yürürlüğe girerdi?

a)Kararların oybirliği ile alınmasıyla
b)Sadrazam tarafından onaylanmasıyla
c)Padişah tarafından onaylanmasıyla
d)Halkın görüşüne başvurulmasıyla

Saliyaneli eyaletlerin geliri iltizama verilmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu tür eyaletlerden biridir?

a)Rumeli b)Anadolu
c)Kırım d)Mısır

Osmanlı Devletinde uygulanan Dirlik Sistemi sonucu elde edilen askeri örgüt hangisidir?

a)Kapıkulu Askerleri b)Eyalet Askerleri
c)Akıncılar d)Cebeciler

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun merkez kuvvetidir?

a)Kapıkulu Askerleri b)Eyalet Askerleri
c)Akıncılar d)Cebeciler

Osmanlı kuruluş devrinde padişahın mutlak vekili olan ve padişah olmadığı zamanlarda divan toplantılarına başkanlık eden görevli aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kazasker b)Kadı
c)Nişancı d)Vezir-i azam

İstanbul’un yönetiminde görev alan Yeniçeri Ağasının görevi aşa-ğıdakilerden hangisidir?

a)Fiyatları denetlemek b)Esnafı denetlemek
c)Yolları onarmak d)Güvenliği sağlamak

Osmanlı Divan üyelerinden Nişancının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Büyük davalara bakmak
b)Kadıların tayinlerini yapmak
c)Bütçeyi hazırlamak
d)Padişah fermanlarına tuğra çekmek

Aşağıdakilerden hangisi dış ilişkilerden sorumlu divan üyesidir?

a)Reisülküttap b)Vezir
c)Defterdar d)Kazasker

Osmanlı devletinde Divan Teşkilatı ilk kez hangi hükümdar zama-nında kurulmuştur?

a)Osman gazi b)Orhan gazi
c)l.Murad d)ll. Murad

Osmanlı Devletinde Maliye işlerinden aşağıdakilerden hangisi so-rumludur?

a)Defterdar b)Kazasker
c)Nişancı d)Şeyhülislam

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletindeki yönetim birimlerin-den biri Değildir?

a)Eyalet b)Kaza
c)Sancak d)Dirlik

Osmanlı ordusunda Dirlik sahiplerinin beslemek zorunda olduğu askerler aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yeniçeri b)Cebeci
c)Humbaracı d)Tımarlı sipahi

Kapıkulu askerlerine her üç ayda bir dağıtılan maaşa ne ad veri-lir?

a)Ulufe b)Cülus
c)Tımar d)Akçe

Osmanlı Devletinde doğrudan Padişaha bağlı olan ve merkezde görev yapan birliklere ne ad verilir?

a)Tımarlı Sipahiler b)Akıncılar
c)Eyalet Askerleri d)Kapıkulu Askerleri

Osmanlı Devletinde toprakların genişlemesine bağlı olarak aşağı-dakilerin hangisinde artış olmamıştır?

a)Vergi gelirinde b)Asker sayısında
c)Eyalet sayısında d)Sadrazam sayısında


Osmanlı ordusunun asıl gücünü aşağıdakilerden hangisi oluştur-maktaydı?

a)Kapıkulu Süvarileri b)Akıncılar
c)Yeniçeriler d)Eyalet Askerleri

Osmanlı ülke yönetiminde en büyük idari birim aşağıdakilerden hangisidir?

a)Eyalet b)Sancak c)Kaza d)Köy

Osmanlı Devletinde kaza ve köylerin güvenliğinden sorumlu gö-revli aşağıdakilerden hangisidir?

a)Subaşı b)Sipahi c)Kadı d)Kethüda

Osmanlı Devletinde, Padişah’ın otoritesini halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisle sınırlandırmak amacıyla Meşrutiyet sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu-dur?

a)Yeniçeri Ocağının kapatılmış olması
b)Osmanlı aydınlarının demokrasi alanındaki gelişmelerden etki-lenmesi
c)Osmanlı Devletinin güçlenmesi
d)Ayanların yetkilerinin artırılması
e)Dünyada Monarşik sistemlerin sona ermesi

Osmanlı Devletinde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür. Bu durum Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a)Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmadığının
b)Padişahlıkta deneyime önem verildiğinin
c)Egemenlik hakkının kız çocuklarına tanınmadığının
d)Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkili olduğunun
e)Merkezi otoritenin zayıf olduğunun

Osmanlı Devletinde, Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özel-liklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiği-nin en güçlü kanıtıdır?

a)İşlenmeyen toprakların geri alınması
b)Gelirlerinin fazla olması
c)Mülkiyetinin devlete ait olması
d)Rütbe ve derecelere göre verilmesi
e)Devlet için asker yetiştirilmesi

Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ek-meyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağı-dakilerden hangisidir?

a)Toprak yönetiminde devletin ağırlığını hissettirmek
b)Halkı toprağı sahiplenmeye zorlamak
c)Üretimin sürekliliğini sağlamak
d)Vergi gelirlerini artırmak
e)Mülkiyet fikrini ve anlayışını geliştirmek

Yüzyıllarca Osmanlı devletini yöneten ve II. Mahmut döneminde kaldırılan Divan, aynı zamanda en yüksek yargı organıydı. Yük-sek bir mahkeme gibi çalışıyordu. Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir?

a)Kazaskerlerin yargı yetkisini kullanması
b)Kararların hemen yerine getirilmesi
c)Alınan kararları en son padişahın onaylaması
d)Sadrazam’ında divanda yargılanması
e)Verilen kararın Nişancı tarafından mühürlenmesi

Osmanlı Devleti ele geçirdiği Hıristiyan ülke halklarına Türkleştir-me ve İslamlaştırma politikası uygulamamış, gerektiğinde onlara devlet hizmetinde önemli görevler vermiştir. Osmanlı Devletinde halkın Müslim ve gayrimüslim diye ayrılarak farklı uygulamalar yapılmasının temel nedeni ne olabilir?

a)Devletin teokratik bir yapıda olması
b)Ülkede her ulustan insanların bulunması
c)Farklı dinden olanlara saygı gösterilmesi
d)Herkese fırsat eşitliğinin sağlanması
e)Memur sayısının artırılmak istenmesi

Osmanlılarda merkeze bağlı eyaletlerin toprakları ve gelirleri dir-liklere ayrılır ve bunlar hizmet karşılığın-da ilgililere dağıtılırdı. Osmanlı’dan dirlik alan kişiler devlete karşı görevlerini nasıl yerine getirmişlerdir?

a)Devlete vergi vererek
b)Atlı asker yetiştirerek
c)Şehzadelerin yetişmesine yardımcı olarak
d)Divan harcamalarını karşılayarak
e)Üretimi sürekli hale getirerek

Osmanlılar toprak düzeniyle ilgili kuralları sıkı bir şekilde uygular, alınan toprakların kayıtları nişancı tarafından tutulurdu. Osmanlı-ların toprak yönetiminde bu kadar titiz davranmalarının nedeni neydi?

a)Devletin en büyük gelirlerini topraktan elde etmesi
b)Devşirme sisteminin çok iyi işletilmesi
c)Asıl orduya beyliklerin gönderdikleri askerlerin katılması
d)Ganimetlerin özendirici olması
e)Tımarlı sipahilerin buralarda yetiştirilmesi

Osmanlı devleti yükselme döneminde hazineden hiç para harca-madan yüz bin kişilik düzenli bir orduya sahipti. Böyle bir ordunun oluşturulmasındaki anlayış ve kolaylığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Tımar sisteminin uygulanması
b)Devşirme sisteminin çok iyi işletilmesi
c)Beyliklerin orduya asker göndermesi
d)Ganimetlerin özendirici olması
e)Askere almada düzenli bir sistemin olması

Padişahların yetkileri sınırsız gibi görünse de sözlü veya yazılı buyruklarında İslâmi kurallara uymaya özen gösterirler, gerekirse dinsel onay alırlardı. Bu bilgilerle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a)Padişahlar bazı yetkilerini fetvalara dayandırmıştır
b)Adaletten ayrılmamışladır
c)Tebaası arasında ayrım yapmamışlardır
d)Devlet yönetiminde kadınların etkinliğine de yer vermişlerdir
e)Divan’ın aldığı kararları saygıyla karşılamışlardır

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldü-ğü “Divan”ın, bir karar organı olmaktan çok, bir danışma organı olduğunu gösterir?

a)Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması
b)Divanın gerekli görülen yerde toplanması
c)Gördüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar alması
d)Divanda büyük davalara bakılması
e)Kararlarda son sözün Padişah’a ait olması

XVI. yüzyılda yaşayan Osmanlı Astronomi bilginlerin-den Takiyyüddin Mehmed, hükümetten aldığı izinle Tophane’de yeni bir Rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane zama-nın Şeyhülislam’ının isteği üzerine yıktırılmıştır. Bu durum Os-manlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a)Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
b)Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
c)Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
d)Bilimsel çalışmaların toplumun bazı kesimlerince desteklenme-diğinin
e)Bilime önem verildiği halde sanata önem verilmediğinin

Toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerin evren-selleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumların da gereksinimlerine cevap verme-sine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir örnek Değildir?

a) Osmanlı Devletinde veraset sisteminde değişiklik yapılmasıyla, Osmanoğulları içinde yaşça en büyük olanın padişah olması
b)Fransız ihtilalinin getirdiği Milliyetçilik ilkesinin imparatorlukların dağılmasına neden olması
c)Amerikan Bağımsızlık Savaşının dünyaya yeni bir yönetim şekli olarak demokrasiyi getirmesi
d)1848 ihtilalleriyle anayasal rejimlerin yaygınlaşması
e)Endüstri devrimiyle dünyada yaşam düzeyinin değişmesi

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi Tımar sistemi-nin yararları arasında sayılamaz?

a)Göçebe yaşamı sürdürmek
b)Asker yetiştirmek
c)İç güvenliği sağlamak
d)Yerleşik hayatı özendirmek
e)Feodalleşmeyi önlemek

Fatih Sultan Mehmet’e kadar Divan, çok düzenli çalışmış fakat daha sonra özelliği bozulmuştur. I.Mahmut ve III.Osman zamanla-rında ise Divan toplantılarına tümüyle son verilmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devletinin yönetimi hakkında nasıl bir yargıya ulaşı-lır?

a)Devletin yönetimi Sadrazamların eline geçmiştir
b)Geleneksel yönetim anlayışı değişmiştir
c)İç isyanların çıkmasına ortam hazırlanmıştır
d)Rüşvetle göreve gelenler yönetimde söz sahibi olmuştur
e)Yönetim askerlerin eline geçmiştir
Osmanlı Devletinin ticari hayatı Kanuni döneminin sonlarına doğ-ru önemini yitirmeye başlamış, Osmanlı ülkesi daha sonra Avru-pa’nın açık pazarı durumuna gelmiştir. Bu yargıyı doğrulayan bil-gi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a)Ganimetlerin azalması
b)Tımar sisteminin bozulması, üretimin azalması
c)Rüşvet ve iltimasın yayılması
d)Padişahların ve sarayın aşırı harcamalara başlaması
e)Fransızlara kapitülasyonlar verilmesi

Sınırlarda otururlar, düşman ülkelerinin içlerine kadar girerler, yol-ları bozup-köprüleri yıkarlar, böylece düşmanın toparlanmasını önlerlerdi. Bu bilgilerle Osmanlı ordusunun hangi bölümü tanıtıl-mıştır?

a)Akıncılar b)Yeniçeriler
c)Eyalet askerleri d)Cebeciler
e)Kapıkulu süvarileri

Osmanlı padişahlarının en güvendiği askerler Tımarlı Sipahilerdi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çok iyi savaşmaları
b)Yeniçeriler gibi sık sık ayaklanmamaları
c)Savaşlarda padişahın yanında yer almaları
d)Tamamının Türklerden oluşması
e)Verilen emirleri aynen yerine getirmeleri

Osmanlı ekonomisi, sanayisi Ahilik ve Lonca örgütüyle güçlenmiş-tir. Buna rağmen sanayinin gelişmesi için çoğu kez dışarıdan hammadde alma gereği duyulmuştur. Ekonomisinin toprağa da-yandığı Osmanlıların dışarıdan hammadde almasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yeraltı kaynaklarının yetersiz olması
b)Hammadde çıkaracak teknolojinin olmaması
c)Osmanlı ülkesinin bir tarım ülkesi olması
d)Ulaşımın yetersiz olması
e)Kapitülasyonlarla yabancılara ayrıcalıkların verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağının özelliklerinden biri De-ğildir?

a)Toprak sahiplerinin yetiştirdiği askerlerdir
b)Süreklidirler, başka işlerde çalışamazlar
c)Üç ayda bir Ulufe adı verilen maaş alırlar
d)Barış döneminde İstanbul’un güvenliğini sağlarlar
e)Devşirme usulüyle asker ocağına alınırlar

I. Padişahların yetenekli kişiler olması
II. Yönetimde merkeziyetçi davranılması
III. Bizans’a komşu olunması.
Aşağıdakilerden hangisinin nedenlerindendir?

a) Osmanlı Devleti’nin büyümesinin
b) Ahilerle iyi geçinilmesinin
c) Merkez-çevre ilişkisinin
d) Timur’la savaşılmasının
e) Haçlılarla barış halinde kalınmasının

— Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” Anlayışı kabul edilmiştir.
— I. Murat “Ülke padişah ve oğullarının malıdır.” Anlayışını getir-miştir.
— Fatih “Ülke padişahın malıdır.” Anlayışını benimsemiştir.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir değişiklik ya-şandığını gösterir.

a) Veraset anlayışı b) Hukuk sistemi
c) Ekonomik yapı d) Dinsel inanış
e) Sosyal yaşam

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılardaki eyalet görevlilerinden bi-ridir?

a) Kazasker b) Defterdar
c) Beylerbeyi d) Yeniçeri Ağası
e) Reisül Küttap
XVI. Yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eya-let sayısı artmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunula-maz?

A) Beylerbeylerinin sayısının artmasına
B) Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
C) Beylerbeylerinin öneminin artmasına
D) Eyalet gelirlerinin azalmasına
E) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

XVI. Yüzyılda İstanbul’a gelen Avusturya elçisi Busbecq yazdığı seyahatnamede “Devletin en üst kademelerinde görev yapanların çoğu, zaman içinde yükselerek bu görevlere gelmiştir.” Demekte-dir.
Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-sinin göstergesidir?

A) Devlet memuru olmak için devşirme kökenli olmak gerektiğinin
B) Merkezi otoritenin güç kaybettiğinin
C) Yetenekli kişilerin en üst makamlara kadar yükselebileceğinin
D) Yönetimde bazı ailelere daha çok yer verildiğinin
E) Devlet memuru sayısının çok az olduğunun

Osmanlı köylüsü yaşadığı toprağı terk etmemek ve toprağı sürekli işlemek zorundadır.
Osmanlı Devleti’nin bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Üretimin sürekliliğini sağlamak
B) Ülkeyi bayındır hale getirmek
C) Asker sayısını arttırmak
D) Güvenliği sağlamak
E) Vergi gelirlerini arttırmak

Osmanlı Devleti’nde görülen,
I. Kardeş katlinin yasallaşması
II. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacını ta-şır.

A) Padişah otoritesini arttırma
B) Yönetimi demokratikleşme
C) Anayasal düzeni kurma
D) Yöneticileri seçimle belirleme
E) Yönetimde ordunun etkinliğini arttırma

I. Mutlak otoritenin güçlenmesi
II. Hoşgörüm politikasının izlenmesi
III. Ulusçuluk hareketlerinin yaygınlaşması
IV. Yargı güvencesinin sağlanması
V. Demokratikleşme çabalarının başlaması.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yukarıdakilerden hangilerinin uygu-lanmasında Fransız İhtilali’nin etkisinden söz edilemez?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV
D) II ve III E) II, III ve IV

| |Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için abdullah1354 kullanıcısına teşekkür edenler:
gkhan59x (26.03.10)
Alt 03.01.10, 21:20   Yukarı Git #2
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Standart


Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı dilleri konuşan ve farklın dini inançları benimseyen topluluklardan oluşması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini engellemiştir?

A) Ayrılıkçı akımların etkinlik kazanması
B) Cumhuriyet rejimine geçilmesini
C) Yeniliklerin başarıya ulaşmasını
D) Kültür birliğinin kurulmasını
E) Saltanat sisteminin yaşatılmasını

Osmanlı Devleti’nin son döneminde toprak kayıpları sonucunda genel nüfus azalırken, kaybedilen topraklardan gelen göçlerle Türk nüfusu artmıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösteri-lebilir?

A) İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesi
B) Trablusgarp Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Cezayir’in kaybedilmesi
E) Çanakkale Savaşı
Osmanlı Devleti’nde çeşitli zamanlarda görev yapmış padişah ve devlet adamlarından aşağıdakilerden hangisinin yenilik anlayışı diğerlerinden farklıdır?

A) III. Selim B) Mithat Paşa
C) II. Mahmut D) Mustafa Reşit Paşa
E) Köprülü Mehmet Paşa

Osmanlı tarihinde Fatih döneminden itibaren altın para basılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Padişah değişikliğinin
B) Cülus bahşişi verildiğinin
C) Maden işlemeciliğinin geliştiğinin
D) Askerlerin teşvik edildiğinin
E) Devlet zenginliğinin

1908 yılında Aydınların baskısı sonucu ilan edilen II. Meşrutiyete göre her ne düşüncede olursa olsun partilerin kurulması serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde geliş-meye başladığını gösterir?

A) Laik devlet anlayışının
B) Monarşik devlet sisteminin
C) Ulusal egemenlik kavramının
D) Sömürgeci devlet yapısının
E) Ulusal bağımsızlığın

Osmanlı Devleti’nde hükümdar çocukları küçük yaşta sancaklara vali olarak atanmışlardır.
Osmanlı Devleti’nde böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin sınır güvenliğinin korunmasını sağlamak
B) Balkan topraklarını egemenlik altında tutmak
C) Devletin sınırlarını genişletmek
D) Şehzadelere devlet deneyimini kazandırmak
E) Devletin parçalanmasını ve merkezi otoritenin sarsılmasını en-gellemek

— Tanzimat Fermanı, Avrupa büyükelçilerinin huzurunda ilan edilmiştir.
— 1856 Paris Antlaşması’nın kaps***** Islahat Fermanı’yla ilgili düzenlemeler de alınmıştır.
— I. Meşrutiyet, Avrupa devletlerinin katıldığı İstanbul Konferan-sı’nda okunarak ilan edilmiştir.
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen yukarıdaki ıs-lahatların uygulama şeklinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Padişahların devleti iyi yönetmediği
B) Islahatların Avrupalı devletlere teminat niteliği taşıdığı
C) Halkın yönetime ortak olduğu
D) Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçildiği
E) Yöneticilerin seçimle saptandığı

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinde daha az gelişmiştir?

A) Hat Sanatı B) Minyatür Sanatı
C) Çini Sanatı D) Heykel Sanatı
E) Ebru Sanatı

Osmanlılar Dönemi’nde esnaflarla ilgili işlemleri Lonca teşkilatı düzenlerdi. Lonca teşkilatı esnafları bir çatı altında topladığı gibi üyelerinden topladığı aidatlarla mesleki faaliyetleri yürütür ayrıca fakir ve ihtiyacı olanlara maddi yardımda bulunurdu.
Buna göre Lonca teşkilatı ile ilgili en kapsamlı yargı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Lonca teşkilatı esnaflardan oluşan bir kuruluştur.
B) Loncalar esnafların resmi ve mesleki işlerini yürütmektedir.
C) Loncalar mesleki ve sosyal faaliyetleri birlikte yapmaktadır.
D) Loncalar kendilerine özgü özerk bir idareye sahiptir.
E) Loncaların çalışmalarından biri ihtiyaç sahiplerine yardım et-mektir.


Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifleri başladığı sırada dünyanın en zengin ve güçlü devleti olmasına karşın, coğrafi keşiflerde bulun-mamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

A) Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş olması
B) Denizlerdeki sömürgecilikten çok karalarda genişlemeyi dü-şünmesi
C) Okyanuslara dayanıklı büyük gemilere sahip olmaması
D) Denizin ve denizciliğin gelecekteki önemini kavrayamaması
E) Ekonomik açıdan güçlü olması

Osmanlı ülkesinde uluslararası ve iç ticaretin canlı olması, sadece toplumun genel ekonomik durumunu yükseltmekle kalmamış; pa-dişahların da devlet yönetimindeki etkilerini bir kat daha arttırmış-tır.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?

A) Toplumsal refah, siyasi otoriteyi zayıflatmıştır.
B) Halk, yönetimden bağımsız hareket etmiştir.
C) Ekonomik zenginlik, siyasi otoriteyi güçlendirmiştir.
D) Uluslararası ticaret, iç ticareti engellemiştir.
E) Uluslararası ticaret yolları zamanla değişmiştir

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadrazamlık göre-vine daha çok devletlerarası ilişkilerde uzman olan kişileri getir-mişlerdir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin önem kazandığı söylenebilir?

A) Sosyoloji B) Askeriye C) Hukuk
D) Ticaret E) Diplomasi

Fransız ihtilali ile milliyetçilik, eşitlik, adalet, kişi hakları ve laiklik gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Buna göre Osmanlı’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Fransız İhtilalinin etki-sinden söz edilemez?

A) Tanzimat Fermanı B) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermanı D) I. Meşrutiyet
E) Azınlık İsyanları

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, devleti içinde bulunduğu du-rumdan kurtarmak amacıyla askeri, hukuki, ekonomik ve yönetim alanında Avrupa tarzında ıslahatlar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

A) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
B) Meşrutiyet yönetimine geçilmesi
C) Divan yerine bakanlık sistemine geçilmesi
D) Anayasal yönetime geçilmesi
E) Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi

XIX. Ve XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;
I. Osmanlıcılık,
II. İslamcılık
III. Âdem-i merkeziyetçilik
IV. Türkçülük
gibi fikir akımları ortaya çıkmıştır.
Bu fikir akımlarından hangilerinin daha çok iç politikayla ilişkili ol-duğu savunulabilir?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve IV E) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi, divan üyesi olan kazaskerin görevlerin-den birisidir?

A) Devlet gelirlerini belirlemek
B) Divana başkanlık etmek
C) Padişah fermanlarını imzalamak
D) Elçileri kabul etmek
E) Adalet işlerine bakmak

Tanzimat Fermanı’nda yer alan;
— Herkes kanun önünde eşit olacak
— Vergiler herkesin gelirine göre alınacak
— Miras bırakılabilecek, mal – mülke sahip olunabilecek
— Askerlik vatan hizmeti haline getirilecek
Hükümlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Halkın yönetime katıldığına
B) Padişahın kendi yetkilerini sınırladığına
C) Kanun üstünlüğünün kabul edildiğine
D) Yeni düzenlemelerin yapıldığına
E) Özel mülkiyetin benimsendiğine

Genel Borçlar İdaresi olan “Duyun-u Umumiye”nin oluşturulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Azınlıklar sorununun çözülmemesinin
B) Kapitülasyonların yaygınlaşmasının
C) Ermeni yurdu ile ilgili anlaşmazlıkların sürmesinin
D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyememesinin
E) Balkan uluslarının reformlarının desteklenmesinin

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, ekonomisinin bozulması üzerine Tanzimat döneminden itibaren aşamalı bir şeklide iç gümrük ver-gilerini düşürdü. Böylece ithal mallar düşük gümrükle alındı, ihra-catta ise durum tam tersi oldu.
Buna göre, Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak, aşağıdaki yargılar-dan hangisine ulaşılamaz?

A) Sanayileşmede geri kalmıştır.
B) Tarımsal üretimin önemi artmıştır.
C) Yerli üretim olumsuz etkilenmiştir.
D) Yerli tüccarların rekabet gücü zayıflamıştır.
E) Ekonomide dışa bağımlılığa ortam hazırlamıştır.

Osmanlı sultanının, Ayanların varlığını kabul ederek tarihte ilk kez merkezi otoriteyi “bölgesel egemenler” ile geçici de olsa paylaş-ması, aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?

A) Gülhane Hatt-ı Hümayunu
B) Islahat Fermanı
C) Sened-i Hakani
D) Sened-i İttifak
E) Mecelle-i Osmanî

Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin faydalarından değildir?

A) Üretimde sürekliliği sağlamak
B) Yeniçerileri maaşlarının karşılanması
C) Vergi karşılığında asker yetiştirilmesi
D) Tarım faaliyetlerinin artması
E) Ülkede asayiş ve güvenliğin sağlaması

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı hazinesinde toplanan gelirlerin harcandığı sahaların dışında kalır?

A) Askeri harcamalar
B) Kapıkulu askerlerinin maaşları
C) İlmiye sınıfının maaşları
D) Kervansarayların giderleri
E) Bilim adamları ve saray doktorlarının maaşları

Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti üze-rindeki etkilerinden biridir?

A) Doğu Akdeniz ve Boğazların daha fazla önem kazanması
B) Bilim ve tekniğe daha fazla yatırım yapılması
C) Padişah otoritesinin, güçlenen burjuva sınıfı karşısında zayıf-laması
D) Lonca örgütünün önem kazanması
E) Osmanlı Devleti’nin Pazar ve hammadde ihtiyacının artması

Aşağıda Osmanlı maliyesinin gelirleri arasında yer alan, halktan alınan vergi kalemlerine ait kavramlar ve karşılıkları verilmiştir?
Yapılan tanımlamalardan hangisi doğru değildir?

A) Öşür: Müslüman çiftçilerden alınan 1/10 vergi
B) Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan vergi
C) Ağnam: Koyun ve keçi sayısına göre alınan vergi
D) Cizye: Arazinin verimliliğine göre alınan vergi
E) Avarız: Olağanüstü hallerde alınan vergi

Osmanlı Devleti’nde merkezden taşraya bildirilen emirler kadı aracılığı ile halka ulaştırıldığı gibi, halkın istek ve şikayetleri de kadı arzı ile Divan’a iletilirdi.
Bu bilgilere göre;
I. Kadıların halk ile devlet arasında iletişimi sağladığı
II. Kadıların halk tarafından seçildiği
III. Divan toplantılarına kadıların başkanlık yaptığı
Durumlarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Fatih Sultan Mehmet kendi zamanına kadar mevcut olan Osmanlı kanunlarını bir araya toplayarak “Kanunname-i Âli Osman” adıyla anılan ilk Osmanlı Kanunnamesini hazırlamıştır.
Kanunname-i Âli Osman, aşağıdakilerden hangisine dayanılarak hazırlanmıştır?

A) Örfi Hukuka
B) İlkçağ Roma Hukukuna
C) Şer’i Hukuka
D) Anadolu Selçuklu Vakfiyelerine
E) Jüstinyen Kanunlarına

Osmanlı Devleti’nde II. Bayezid Dönemi’nde,
— Avarız ve rüsum vergilerinin alınması
— Malların kalite kontrolünün yapılması
— Ahi örgütlerinin Loncaya dönüştürülmesi
Uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisini düzenleme amacına yöneliktir?

A) Din B) Ekonomi C) Kültürel
D) Yönetim E) Askeri

Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemindeki eğitim faaliyetleri Ku-ruluş dönemindeki eğitim faaliyetlerinden daha yüksek değer ta-şımıştır
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemin-deki eğitim faaliyetlerinin daha yüksek değerler taşıdığını göster-mez?

A) Sahn-ı Seman medreselerinin kurulması
B) Sahn-ı Süleyman medreselerinin kurulması
C) Çeşitli ülkelerden bilim adamlarının İstanbul’a çağırılması
D) Bilim adamlarının özgürce çalışabilecekleri ortamın tesis edil-mesi
E) Enderun okulunun açılması

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devlet yönetiminin teokratik ni-teliğini vurgulamaktadır?

A) Azınlıklara hoşgörülü davranılması
B) Devletteki mutlak gücün padişahın elinde olması
C) Devletin çok uluslu olması
D) Divan’a sadrazamların başkanlık etmesi
E) Kararların Şeyhülislamdan alınan fetva ile uygulanması

Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin etkisiyle çıkan milliyetçilik isyanları Balkan Bölgelerinde etkili olmuştur.
Bu bölgede isyanların çıkmasında:
I. Farklı ulusların yaşaması
II. Müslüman nüfusun fazla olması
III. Balkan uluslarının Osmanlı ekonomisine katkısının fazla olma-sı
Durumlarından hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

İngiltere ile yapılan Balta Limanı Ticaret Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin dışa bağımlılığı artmış ve bu durum devletin yıkılışına kadar sürmüştür.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yerli sanayi önemini kaybetmiştir.
B) Avrupa üzerindeki yaptırım gücü zayıflamıştır
C) Ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.
D) İhracat ve ithalat dengesi bozulmuştur.
E) Batılılaşma çalışmalarına hız verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Divan-ı Hümayun’un görevlerinden biri değildir?

A) Orduyu savaşa hazır tutmak
B) Taht varisini belirlemek
C) Tımarları dağıtmak
D) Hatt-ı Hümayunları hazırlamak
E) Devlet maliyesini düzenlemek

Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisi yalnız Müs-lüman olmayan reayadan alınırdı?

A) Öşür B) Derbent Resmi C) Haraç
D) Avarız E) Ağnam Resmi

Öşür: Müslümanların ödediği ürün vergisidir.
Haraç: Müslüman olmayanların ödediği toprak ve ürün vergisidir.
Bu tanımlara göre, Osmanlı Devleti’nde vergilerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alındığı söylenebilir?

A) Toprakların genişliği
B) Dini anlayış
C) Elde edilen ürünün cinsi
D) Devlete yapılan hizmetler
E) Ürün miktarı

19. asrın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında Anadolu’nun nüfusu hızlı bir şekilde artmıştır. Osmanlı devletinin bu yıllardaki durumu düşünülürse bu gelişmenin sebebi aşağıdakilerden han-gisi olabilir?

A) Kuzey Afrika topraklarının kaybedilmesi
B) Balkan topraklarının tamamen elden çıkması
C) Orta Doğu topraklarının elden çıkması
D) Orta Asya’dan yoğun Türkmen göçlerinin yaşanması
E) Kırsal bölgelerden kentlere yoğun göçlerin yaşanması

Osmanlı mimarisi XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar Selçuklu ve beylikler devri mimarisinin özellikleri yansıtılırken, XVIII. yüzyıldan itibaren klasik özelliğini kaybederek batının etkisiyle değişmeye başlamıştır.
Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisiyle anlatı-labilir?

A) Osmanlı’nın kabullendiği kültürel çevre
B) Fethettiği topraklarda yaşayan halkın dini inançları
C) Fetihler sonucu sınırların genişlemesi
D) Devletin çok uluslu bir yapıya kavuşması
E) Osmanlılarda demokratikleşeme faaliyetlerinin başlaması

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yenileşmeyi zorunlu kılan durumlardan biri değildir?

A) Devletin Batı karşısında güçsüzleşmesi
B) Batı’nın Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atmak istemesi
C) Devletin dağılma ve yıkılış sürecini yaşamaya başlaması
D) Maliye ve ordunun bozulması
E) İmparatorluk dâhilinde Türk bilincinin uyandırılmaya çalışılması

Osmanlı Devleti Meşrutiyet’in ilanıyla Mebusan Meclisi’nde halkın kendisini temsil etmesine ve yönetimde söz sahibi olmasına ola-nak hazırlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin böyle bir yönetim değişikliğine gitmesinin, Balkan uluslarıyla ilgili amaçları arasında aşağıdakilerden hangi-sinin olduğu söylenemez?

A) Balkan uluslarını yönetime katmak
B) Devletin halk ile bütünleşmesini sağlamak
C) Rusya’nın balkanlarla ilgili emellerini gerçekleştirmesine önle-mek
D) Avrupa Devletlerinin azınlık haklarını bahane ederek, Osmanlı içişlerine karışmasını engellemek
E) Almanya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak

XIX. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da Rumların 60, Ermenile-rin 38, Yahudilerin ise 36 mabedi vardı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi kabul edilebi-lir?

A) Osmanlı Devleti’nin vatandaşlarına dini alanda ibadet özgürlü-ğü tanıdığının
B) Gayrimüslim halkın yönetimde etkili olduğunun
C) Yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karıştığının
D) İstanbul’da Türklerden daha fazla Rum yaşadığının
E) Gayrimüslim halkın sadece ticaret ile uğraştığının

Osmanlı Devleti, Tımar sistemi ile bir kısım asker ve devlet görev-lilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarını tahsis etmiş ve buna karşılık onlardan devlet için hizmet beklemiştir.
Bu sistem içindeki dirlik sahipleri, dirliklerinin geliri oranında asker besliyor ve bu askerlerle savaşa katılıyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Tımar sisteminin sonuçla-rından bir olduğu söylenemez?

A) Toprağa bağlı sürekli bir ordu oluşturulmuştur.
B) Tımar sistemi Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini zayıflat-mıştır.
C) Tımar sisteminin uygulandığı yerlerde asayiş sağlanmıştır.
D) Tüketici değil, üretici bir ordu oluşmuştur.
E) Hem üretim faaliyeti denetlenmiş hem de güçlü ve hazır bir or-du oluşturulmuştur.

Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangisinin ilk aşaması sayıla-bilir?

A) Ulusal egemenliğin B) Laikliğin
C) Anayasalcılığın D) Cumhuriyetin
E) Türk inkılâbının

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde askeri alanda ya-pılan ıslahatlardandır?

A) Eşkinci Ocağı’nın kurulması
B) Mektebi Maarif-i Adliye’nin kurulması
C) Nüfus sayımının yapılması
D) Müsaderenin kaldırılması
E) Ayanların devlet tarafından tanınması

Aşağıdakilerden hangisi, Enderun’un işlevlerinden değildir?

A) Devlet adamı yetiştirmek
B) Padişahın günlük hizmetlerini yerine getirmek
C) Kadınlara edebiyat ve musiki dallarında ders vermek
D) Büyük davalara bakmak
E) Padişahın sofra hizmetini yerine getirmek

Osmanlı Devleti’nde Müslüman olmayanlardan alınan ve devlet güvencesinde bulunmanın karşılığı alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haraç B) Cizye C) Öşür
D) Çiftbozan E) Avarız

Osmanlı Devleti’nde cemaat kavramı, Hıristiyan, Ermeni ve Mu-sevi topluluklar için geçerliydi.
Fatih tarafından devletle Ortodoks halkın ilişkilerini düzenlemek amacıyla, aşağıdakilerden hangisi görevlendirilmiştir?

A) Katolik Kilisesi B) Protestan Kilisesi
C) Fener Patrikhanesi D) Lonca Teşkilatı
E) Yahudi Hahambaşısı

Aşağıdakilerden hangisi, “Kadılar” için söylenemez?

A) Eyaletlerde davalara bakmak
B) Reayanın şikâyetlerini divana iletirlerdi
C) Kazaların hem idare, hem de adalet işlerine bakarlardı.
D) Müderrislerin tayinlerini yaparlardı
E) Merkezden gönderilen emirlerin halka ulaşmasını sağlarlardı.

Düyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulduğu yıllarda mali durum ol-dukça kötü idi. Memurlara ancak üç ayda bir maaş ödenebiliyor-du. Bu olumsuz yapıya rağmen çarşılarda bolluk ve ucuzluğun ol-duğu görülüyordu.
Bu çelişkili görüntünün nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yapılan ıslahat çalışmaları
B) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelmesi
C) Lonca örgütünün kapanması
D) Osmanlı denizciliğinin gerilemesi
E) Osmanlı Devleti’nde yeraltı zenginliklerinin çok olması
Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için abdullah1354 kullanıcısına teşekkür eden 2 üyemiz:
bogazicimuh (05.03.11), gkhan59x (26.03.10)
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler| |

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:04.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi mostbet bd 3 ile iletişime geçiniz.

Powered by Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs bywww.vsi-gmbh.de/ 3.6.0
mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet